Neuron aplikacija: blokovi iz kategorije Basic

Nakon instalacije Neuron aplikacije na mobilni uređaj ili tablet, povežite bluetooth ili Wi-Fi modul iz Neuron seta s vašim uređajem. Kad module koristite u online načinu rada, programiranjem u Neuron aplikaciji, nema pravila spajanja modula jedan na drugi kao u offline načinu rada.

Kategorija Basic sadrži osnovne blokove za programiranje koji se odnose na uspoređivanje i određivanje vrijednosti, računske radnje, logičke naredbe i brojač. U nastavku su izdvojeni konkretni primjeri korištenja svakog bloka.

Blok za uspoređivanje vrijednosti

Objašnjenje

Ovaj blok omogućuje uspoređivanje dvije vrijednosti. Operatori koji se mogu koristiti su: manje, veće, jednako, različito, manje i jednako te veće i jednako. Ako je uvjet u blokovskom slijedu u kojem se uspoređuju vrijednosti istinit, na izlazu bloka za uspoređivanje postavlja se logičko stanje istina (Y kao yes), a u suprotnom laž (N kao no). Kad je stanje bloka istinito nastavlja se izvršavanje dijela programa koji je poveznicom spojen na taj blok.

Pritiskom na blok otvara se prozor u kojem birate znak usporedbe te upisujete vrijednost.

Ovu naredbu koristite u slučajevima kad želite da se izlazni modul aktivira ako je vrijednost ulaznog modula jednaka, manja ili veća od nekog zadanog broja. Primjerice ako je izmjerena temperatura veća od 35 stupnjeva, neka zujalica proizvede zvuk.

Primjer

U ovom primjeru uspoređuje se je li vrijednost temperature koju očitava senzor za temperaturu i vlagu veća od 29 stupnjeva. Vidljivo je da je veća pa na izlazu bloka stoji Y (yes) i aktivira se svjetleća dioda (uključuje se narančasto svjetlo).

Blok za definiranje vrijednosti

Objašnjenje

Ovim blokom definira se broj kao konstanta. Taj broj se dalje u programu koristi kao vrijednost drugog bloka s kojim je povezan. Ovaj blok koristite za određivanje načina rada izlaznih modula (poput brzine okretanja ili jačine svjetla). Vrijednost broja toga bloka postavlja se kao parametar drugog bloka. Osim za postavljanje vrijednosti može se koristiti i za promjenu vrijednosti kad je neki uvjet zadovoljen.

Pritiskom na blok otvara se prozor za unos vrijednosti broja.

Primjer

U ovom primjeru najprije se provjerava je li razina svjetlosti veća od 20. S obzirom na to da je, slijedi aktiviranje bloka za definiranje vrijednosti koji je povezan s blokom za usporedbu. Vrijednost 70 postaje brzina kojom se DC motor okreće. Kad je razina svjetla manja od 20, izlazno stanje na bloku za usporedbu i bloku za definiranje vrijednosti je N (no) te se DC motor ne okreće.

Blok za računanje

Objašnjenje

Ovim blokom se izvršavaju osnovne računske operacije (zbrajanje, oduzimanje, množenje ili dijeljenje) za povećanje ili smanjenje vrijednosti ulaznih modula. Upotrijebite ulaznu vrijednost modula, odaberite računsku operaciju i upišite operand (broj kojim ćete povećati ili smanjiti ulaznu vrijednost). Rezultat te operacije koristi se dalje u programu kao vrijednost izlaznog modula ili kao blok za definiranje nekog novog uvjeta.

Pritiskom na blok otvara se prozor za odabir operatora i unos broja.

Primjer

Vrijednost koju očitava senzor za zvuk množi se brojem 2 i postavlja kao jačina kojim svjetleća dioda svijetli.

Logički blok NOT (negacija)

Objašnjenje

Ovaj blok služi za izvršavanje onog dijela programa koji slijedi ako zadani uvjet nije zadovoljen (nije isitnit). Primjerice da svjetleća dioda svijetli kad tipkalo nije pritisnuto.

Primjer

U ovom primjeru položaj potenciometra utječe na boju kojom će svijetliti RGB svjetleća dioda. Ako je vrijednost veća od 25 svijetlit će ljubičastom bojom, a ako nije, svijetlit će tirkiznom bojom. Najprije se provjerava je li vrijednost položaja potenciometra veća od 25. S obzirom na to da nije veća, logički blok negacije se izvršava i svjetleća dioda uključuje svjetlo tirkiznom bojom.

Logički blok AND (I)

Objašnjenje

Logički blok AND (I) omogućuje izvršavanje programa ako su svi ulazni blokovi istiniti. Na izlazu tog bloka postavlja se logičko stanje istina (Y kao yes) kada su svi ulazni elementi s kojima je taj blok povezan također istiniti.

Primjer

Senzor za temperaturu i vlagu ima dva ulazna parametra (vrijednost temperature i vrijednost vlage). U ovom primjeru su najprije postavljeni uvjeti u kojem se provjeravaju jesu li izmjerene vrijednosti veće od zadanih. Ako su i temperatura i vlaga veće od zadanog, DC motor će se okretati. Vidljivo je iz primjera da je samo jedan uvjet zadovoljen (temperatura je veća od 26), stoga je logičko stanje na izlazu AND bloka neistina (N kao no) te se motor ne okreće.

Logički blok OR (ILI)

Objašnjenje

Logički blok OR (ILI) omogućuje izvršavanje programa ako je barem jedan ulazni blok istinit. Na izlazu tog bloka postavlja se logičko stanje istina (Y kao yes) kada je jedan od više zadanih uvjeta zadovoljen.

Primjer

Na početku se nalaze dva ulazna bloka za koja se provjeravaju vrijednosti (stanja) koja očitavaju. Indikator na kraju programa će se aktivirati u slučaju da senzor za boju detektira crni predmet ili ako svjetlosni senzor očita razinu svjetla manju od 50.

Toggle

Objašnjenje

Ovaj blok mijenja logičko stanje ulaznog modula. Ako je na ulaznom modulu stanje N (no), aktivacijom bloka toggle, postaje Y (yes). Ponovnom aktivacijom ulaznog modula ili toggle bloka, postavlja se logičko stanje N (no). Toggle blok omogućuje da se tipkalo pretvori u prekidač.

Primjer

Kad se pritisne tipkalo, toggle blok mijenja logičko stanje no u yes i RGB svjetleća dioda svijetli plavom bojom. Kad se ponovno pritisne tipkalo, toggle blok mijenja stanje iz yes u no i dioda se isključi.

Brojač

Objašnjenje

Brojač je blok koji broji koliko puta je aktiviran neki ulazni modul. Povećava vrijednost za jedan svaki put kada ulazni modul promjeni stanje iz no u yes. Ta vrijednost dalje u programu je izlazna vrijednost brojača te se koristi dalje u programu. Može se koristiti u situacijama poput praćenja koliko puta je tipkalo bilo pritisnuto, kada želite izmjeriti koliko je vremenski trajao neki događaj ili za aktiviranje dijela programa koji se mora izvršiti nakon određenog vremenskog peroida. Pritiskom na blok otvara se prozor u koji možete unijeti vrijednost nakon koje želite da se brojač resetira.

Primjer

Pritiskom na tipkalo brojač se povećava za jedan. Vrijednost brojača se nakon toga prosljeđuje na izlazni modul. u ovom primjeru to je RGB svjetleća dioda koja će jače svijetliti što je veća vrijednost brojača.