Microbit alarm

Gimnazija “Fran Galović” Koprivnica

Tri microbita služe detekciji četiri neželjenih pojava – požar, otvaranje vrata, uključivanje svijetla i kretanje osobe osvijetljenom prostorijom.

Četvrti, alarmni microbit reagira na radio signale poslane od prva tri microbita razlikujući vrste neželjenih pojava.

Video snimka
Priprema opreme

Prvi microbit služi detekciji uključivanja svijetla. Ovaj je microbit najbolje postaviti blizu glavne lampe u kući (npr. u hodniku ili dnevnoj sobi) ukoliko osoba koja je ušla u sobu uključi svijetlo jer će tada najbolje izmjeriti promjenu jačine svjetlosti, iako će reagirati i na ručne svjetiljke.

Optimalno rješenje je postavljanje više microbitova na nekoliko mjesta u kući. Najvažnije je kod postavljanja microbita ne prekriti LED žaruljice te ih usmjeriti prema ulaznim vratima kroz koje bi neželjena osoba mogla ući, odnosno usmjeriti ih u smjeru s koje bi svjetlost najvjerojatnije mogla doći.

Drugi microbit ima dvije svrhe – služi detekciji otvaranja ulaznih (ili drugih) vrata i detekciji požara.

Drugi microbit treba pričvrstiti za vrata – npr. nekom vrstom ljepila (selotejp, patafix…) ili nekim stalkom koji se pričvrsti na vrata. Na slici je primjer u kojem je drugi microbit umetnut u ručno izrađeni stalak od papira.

Treći microbit služi detekciji sjene koju u prolazu baca neželjena osoba. Ovaj je microbit vezan za prvi microbit i radit će samo ako je uključeno svijetlo (koje detektira prvi microbit).

To je dodatna provjera miče li se osoba kućom. Ovaj se microbit postavlja na suprotnu stranu od lampe kako bi se mogla detektirati sjena koja je bačena na njega.

Četvrti microbit ima svrhu alarma, odnosno služi dojavi neželjene pojave. Ovaj je microbit najbolje držati čim bliže sebi, npr. u spavaćoj sobi pokraj kreveta. Četvrti se microbit mora spojiti na zvučnike jer proizvodi zvukove alarma. Microbit se na zvučnik spaja krokodilkama, a ukoliko ih nemate, spojiti ga možete i alufolijom. Zvučnike treba uključiti i pojačati.

Programiranje

Program za prvi micro:bit

Krećemo s prvim microbitom i programiranjem na pxt.microbit.org. Kako bi sva četiri microbita bila povezana, koristit će se radiokomunikacija i prvo se za radijsku grupu odabire broj, u ovom slučaju broj 5.

 

Izradimo novu varijablu (Svjetlost) i pridružujemo joj vrijednost trenutnog svijetla (light level).

 

Ukoliko je izmjerena jačina svjetlosti niža ili jednaka vrijednosti 15, microbit je u mraku te se prikazuje slika uspavanog lica kao indikator na samom microbitu.

U suprotnom, ukoliko se uključilo svijetlo, prikazuje se slika iznenađenog lica i preko radiokomunikacije se pošalje broj 1 (kojeg će primiti četvrti, alarmni microbit).

 

Na slici se vidi gotov program prvog micro:bita na pxt.microbit.org.

Program za drugi micro:bit

Nastavljamo s drugim microbitom. Njemu također broj radijske grupe treba postaviti na 5.

 

U beskonačnu petlju (blok forever) prvo se dodaje provjera (blok if) je li vrijednost akceleracije microbita veća od nule, odnosno miče li se microbit (otvaraju li se vrata).

Ukoliko je vrijednost akceleracije veća od nula šalje se broj 2 preko radiokomunikacije (kojeg će primiti četvrti, alarmni microbit).

 

Isti microbit ima dodatnu funkciju – detekcija požara. Dodajemo ponovo beskonačnu petlju (blok forever) te izrađujemo varijablu (Degree) u koju će se spremiti trenutna temperatura microbita. Zatim microbit pauziramo na 3 sekunde (3000 ms) i provjeravamo je li trenutna temperatura veća od temperature izmjerene prije 3 sekunde.

Zbog mogućeg porasta temperature uslijed prirodnih uvjeta (toplina izvana) dodaje se 1 kao tolerirani porast temperature. Ukoliko je temperatura porasla dakle za dva ili više stupnja unutar samo 3 sekunde, šalje se broj 3 preko radiokomunikacije (kojeg će primiti četvrti, alarmni microbit) kao znak da je izbio požar.

 

Na slici se vidi gotov program drugog microbita na pxt.microbit.org.

Program za treći micro:bit

Nastavljamo s trećim microbitom. Njemu također broj radijske grupe treba postaviti na 5.

 

Treći microbit s detekcijom sjene kreće tek kada mu prvi microbit pošalje broj 1, odnosno dok svijetli svijetlo u kući što je nužno za detektiranje sjene.

Dodajemo blok za provjeru je li primljen broj 1 preko radiokomunikacije – prvo dohvaćanje primljenog broja u varijablu receivedNumber, zatim provjera je li primljeni broj jednak 1.

 

Prvo dodajemo novu varijblu (Sjena). Ukoliko je primljen broj 1, prvo se u varijablu Sjena sprema u vrijednost izmjerene razine svjetlosti (light level).

Dodajemo provjeru (blok if) je li vrijednost izmjerene svijetlosti, tj. vrijednost spremljena u varijabli Sjena, niža od 14.

Ukoliko jest, šalje se broj 4 preko radiokomunikacije (kojeg će primiti četvrti, alarmni microbit) kao znak da je detektirana sjena. Kao indikator na samom trećem microbitu, ispisuje se riječ SJENA.

 

Na slici se vidi gotov program trećeg micro:bita na pxt.microbit.org.

Program za četvrti micro:bit

Nastavljamo s četvrtim microbitom, koji će proizvesti alarm. Njemu također broj radijske grupe treba postaviti na 5.

 

Dodajemo blok za provjeru je li primljen neki broj preko radiokomunikacije – prvo dohvaćanje primljenog broja u varijablu receivedNumber.

Četvrti će microbit različito reagirati na detekciju otvaranja vrata, požara, uključivanja svijetla i kretanje osobe (sjene), stoga treba dodati jednu if – else if – else if – else strukturu koja omogućuje ta četiri slučaja.

Prvo dolazi provjera (blok if) je li primljeni broj jednak 1.

 

Ukoliko je primljen broj 1, pokreće se alarm, tj. melodija (u primjeru je melodija chase) koja će se ponavljati zauvijek (odnosno do resetiranja microbita).

Gotovo istovremeno s pokretanjem melodije, kreće i žmirkanje microbita – dodajemo beskonačnu petlju (blok while true) koja će prvo jačinu svijetlosti LED-ica postaviti na maksimum (255), uključiti sve LED-ice, napraviti pauzu od 50 ms, smanjiti jačinu svijetlosti na nulu i ponovo uključiti LED-ice (odnosno isključit će se jer je vrijednost 0).

Time se dobiva alarmno žmirkanje microbita uz popratnu melodiju.

 

Četvrti microbit također mora reagirati na preko radiokomunikacije primljene brojeve 2, 3 i 4.

U prvi else if blok dodajemo provjeru je li vrijednost varijable receivedNumber jednaka 2, zatim u drugi else if blok je li jednaka 3. U else bloku izvršit će se alarm za primljeni broj 4 što je jedina preostala mogućnost.

U prethodnom koraku izrađeni blok koda za proizvodnju glazbe i žmirkanja LED-ica treba duplicirati te dodati u preostala 3 ishoda grananja (u dva else if bloka i else blok). Izmijenimo samo vrstu melodije (u primjeru je redom prelude, ringtone i funk).

 

Na slici se vidi gotov program četvrtog microbita na pxt.microbit.org.

Završni dio

Link na preuzimanje programa za 1. micro:bit je ovdje.

 

Link na preuzimanje programa za 2. micro:bit je ovdje.

 

Link na preuzimanje programa za 3. micro:bit je ovdje.

 

Link na preuzimanje programa za 4. micro:bit je ovdje.

Autori

Projekt su izradili Jakov Gatarić i Matija Radotović  uz mentorstvo Kristine Ledinski iz Gimnazije Fran Galović Koprivnica.

 

Projekt je prijavljen na temu: Dojavni (alarmni) sustavi (dobna skupina: srednja škola).