Talijanski jezik i micro:bit - 6. razred

Uputa za učitelje

Passato prossimo pravilnih glagola

Izradite program za uvježbavanje passato prossimo pravilnih glagola. Naučite raditi s varijablama, petljom s uvjetom (if-then-else) te slučajnim odabirom (random) te petljom for: definiranje varijable, postavljanje i testiranje uvjeta na istinitost i lažnost, ponavljanje petlje određeni broj puta. Program treba raditi tako da pritiskom na tipku A na micro:bitu, program slučajnim odabirom ispiše jedan pravilni glagol iz jedne od 3 skupine (nastavak –are, -ere, -ire), a pritiskom na tipku , nakon animacije, ispisuje se u 1. licu passato prossimo zadanog glagola iz 1., 2. ili 3. konjugacije (po jedan primjer s pomoćnim glagolom avere i essere).

Korištenje s učenicima

Predmet Talijanski jezik
Razred 6., osnovna škola
Polugodište  1. i 2.
Nastavna cjelina Perfekt pravilnih glagola 1., 2. i 3. konjugacije, s pomoćnim glagolom avere ili essere
 Tema Perfekt pravilnih glagola 1., 2. i 3. konjugacije, s pomoćnim glagolom avere ili essere
Ključne riječi passato prossimo, pomoćni glagoli avere i essere
Ideja i izrada materijala Dalia Kager

Ovim programom pomoću micro:bita možemo vježbati perfekt pravilnih glagola u sve tri konjugacije. Važno je napomenuti kako promjenom unutar programa možete smanjivanjem ili povećavanjem broja glagola prilagoditi program potrebama svojih učenika. Program možete koristiti za individualni rad učenika, rad u paru ili u grupi. Dodatan zadatak može biti da učenici nakon što provjerom utvrde jesu li glagol ispravno konjugirali u 1. licu perfekta, konjugiraju i u preostalim licima jednine i množine, zapišu u bilježnicu (provjeru točnosti možete izvršiti vi ili učenici uz pomoć literature).

Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu vježbati na razne načine:

  • Na redovnoj nastavi – za ponavljanje i vježbanje gradiva
  • Samostalno kod kuće – npr. samo nepravilne glagole koje treba naučiti napamet
  • Na isti način mogu vježbati i na dopunskoj nastavi
  • Micro:bit možemo iskoristiti i za zadavanje domaće zadaće

U nastavku pogledajte upute za izradu programa ili ga odmah isprobajte i preuzmite.

Upute za izradu programa

Uvod

Izradimo program pomoću kojeg ćemo kroz igru uvježbati passato prossimo pravilnih glagola. Usput naučimo raditi s varijablama, petljom s uvjetom (if-then-else) te slučajnim odabirom (random) te petljom for: definiranje varijable, postavljanje i testiranje uvjeta na istinitost i lažnost, ponavljanje petlje određeni broj puta. Koristit ćemo i mogućnost kopiranja.

Program treba raditi tako da:

  • kad pritisnemo tipku A na micro:bitu, program slučajnim odabirom ispiše jedan pravilni glagol iz jedne od 3 skupine (nastavak –are, -ere, -ire)
  • pritiskom na tipku B pokreće se animacija koja se vrti u petlji koja broji od 0 do 10 nakon čega se ispisuje u 1. licu passato prossimo zadanog glagola iz 1., 2. ili 3. konjugacije (po jedan primjer s pomoćnim glagolom avere i essere)

Program se izrađuje u MakeCode Editoru, https://makecode.microbit.org/ .

Korak 1

Izradit ćemo 2 varijable – 1. glagol  koja će biti zadužena za izmjenu glagola (6 pravilnih glagola u infinitivu) na zaslonu i 2. pauza – varijabla koja će služiti za petlju for koja će se nakon što odbroji od 0 do 10, prikazati u 1. licu passato prossimo tog glagola na zaslonu micro:bita.

U skupini Variables kliknemo na Make a Variable, u ponuđenu kućicu upišimo ime nove varijable, u ovom slučaju neka bude glagol  (kod imenovanja varijabli vodite računa da ne ostavljate prazna mjesta (razmake) kod višečlanih naziva), te kliknemo na OK. Nakon toga, svakim ponovnim klikom na skupinu Variables, jedna od ponuđenih varijabli bit će upravo glagol . Ta varijabla služit će za izmjenu glagola na zaslonu.

Korak 2

Ponavljamo postupak iz 1. koraka. Izradimo drugu varijablu pauza koja će služiti za postavljanje uvjeta koji, kad se ispuni, prikazat će točan glagol u preteritu na zaslonu micro:bita. U skupini Variables kliknemo na Make a Variable, u ponuđenu kućicu upišimo ime nove varijable pauza (kod imenovanja varijabli vodite računa da ne ostavljate prazna mjesta (razmake) kod višečlanih naziva), te kliknemo na OK. Nakon toga, svakim ponovnim klikom na skupinu Variables, jedna od ponuđenih varijabli bit će upravo pauza.

Korak 3

Iz skupine Input odaberemo naredbu on button A pressed.

Korak 4

Iz skupine Variables dodajemo naredbu set item to 0 i klikom na strelicu pored item mijenjamo je u glagol.

Korak 5

Iz skupine Math odaberite naredbu  pick random 0 to  4 i umjesto 4 upišite 5.

Zašto smo podesili pick random 0 to 5 ako imamo 6 glagola, tj. 6 mogućih izbora? Budući da micro:bit ne razaznaje riječi kao što to mi radimo, svakoj riječi pridružujemo vrijednost iskazanu u broju. Kako računalo počinje brojati od 0, tako prva riječ ima pridružen broj 0, druga ima 1, a treća broj 2, četvrta 3… i tako redom do 5. Naredba pick random će nasumično prikazati jedan od 6 glagola svaki puta kad pritisnemo tipku A.

Korak 6

Sada trebamo u program dodati uvjetnu naredbu if – then – else koja će ispitati postavljeni uvjet – kojem glagolu je pridružen koji broj i prema tome će ih ispisati na ekranu. Iz grupe naredbi Logic odaberite blok if-then i umetnite unutar naredbe on button A pressed.

Korak 7

Iz bloka Logic odaberite naredbu logičke  jednakosti i ugnijezdite je u polje true u petlji if.

U polje prve 0 u naredbi jednakosti umetnite varijablu glagol koju ćete pronaći u grupi Variables. Naredba if  će prvo ispitati je li vrijednost varijable glagol jednaka 0.

Korak 8

Ako je vrijednost varijable glagol koju je odabrala naredba pick random zaista jednaka vrijednosti 0, tada ćemo (u dijelu petlje then) pomoću naredbe show string iz grupe Basic  ispisati prvi glagol na zaslonu (željeni glagol upišite umjesto teksta Hello!).

Korak 9

Sada trebamo proširiti petlju if-then, jer želimo ispisivati 5 glagola, a ne samo 1.  Klikom na kotačić u lijevom kutu  bloka if-then otvorit ćemo oblačić da bismo dodali else if opciju (else = inače) koju dovucite ispod if na desnoj strani oblačića.

Kako biste brže i efikasnije izradili program, dodajte onoliko else-if naredbi koliko glagola želite dodati u program (u ovom primjeru dodano je 6 glagola, po dva iz svake skupine). Oblačić isključite ponovnim klikom na kotačić u lijevom kutu bloka if-then. Nakon zatvaranja oblačića, dobit ćete program kao na slici.

Korak 10

Sada ćemo koristiti opciju Duplicate (pritiskom desne tipke miša na blok koji želimo kopirati čiji rub se obrubi debljom žutom linijom) kako bismo umnožili naredbu za jednakost i varijablu glagol (na taj način štedimo vrijeme).

Korak 11

Naredba else if ponovno ispituje uvjet – ako je vrijednost varijable jednaka 1, tada ispisuje na zaslonu drugi glagol. Broj nula u drugom polju jednakosti promijenit ćemo u 1, a na isti način kopirat ćemo naredbu show string i upisati drugi glagol po izboru.

Korak 12

Ponavljamo postupak iz koraka 10. i 11. onoliko puta koliko glagola želite (u ovom primjeru ih je 6) – ne zaboravite svaki puta promijeniti vrijednost varijable glagol (ide od 0 – 5) i upisati novi glagol.

Korak 13

Sada ćemo dodati dio programa koji će pritiskom gumba B ispisati točan glagol u passato prossimo nakon pauze.  Iz grupe Input odaberite blok on button A pressed.

Budući da već imamo jedan blok s naredbom on button A pressed, dobit ćemo ovakav poluprozirni blok koji nam kaže da jedan gumb ne može izvršiti dvije različite stvari odjednom.

Zato kliknemo na strelicu pored slova A i odaberemo slovo B.

Korak 14

Unutar te naredbe umetnemo naredbu if-then iz grupe Logic.

Korak 15

Iz grupe Logic također odaberemo naredbu jednakosti, umetnemo je u polje true.

U polje prve 0 umetnemo varijablu glagol.

Korak 16

Iz kategorije Loops, odaberite naredbu for index from 0 to 4. Umjesto index klikom na strelicu pored umjesto index odaberemo varijablu pauza, koja će nam poslužiti za stvaranje uvjeta da se na zaslonu ponavlja animacija sve dok petlja for ne odbroji od 0 do 10 (dok vrijednost varijable pauza ne odbroji od 0 do 10 za 1 korak; oprez – 1 korak nije 1 sekunda! – to je otprilike 15 sekundi), a tek onda se na zaslonu ispiše u 1. licu passato prossimo.

Korak 17

Unutar petlje for umetnut ćemo naredbe kojima ćemo kreirati animaciju na zaslonu. Iz grupe Basic odaberite naredbu show icon i klikom na strelicu otvorit će se izbornik sa sličicama iz kojeg odaberite sličicu small diamond.

Nakon umetanja sličice, blok izgleda kao na slici.

Korak 18

Da bismo vidjeli efekt animacije, dodat ćemo iz grupe Basic naredbu pause (ms) 100. Sada ćemo koristiti opciju Duplicate (pritiskom desne tipke miša na blok koji želimo kopirati čiji rub se obrubi debljom žutom linijom) kako bismo kopirali naredbe show icon i pause (ms) 100 i na taj način uštedjeli vrijeme. Kopiranu sličicu umetnemo ispod naredbe pause (ms) 100 i klikom na strelicu odaberemo sličicu diamond.

Korak 19

Kopiramo i naredbu pause (ms) 100 i umetnemo ispod druge sličice.

Blok sada izgleda kao na slici.

Korak 20

Nakon animacije, želimo da učenici vide ispravno napisan glagol  u 1. licu passe compose. Obrisat ćemo zaslon naredbom clear screen  koju ćete naći u grupi Basic, odabirom opcije More.

Postavit ćemo je ispod petlje for (inače će nam neće prikazati točan glagol).

Korak 21

Ispod naredbe za brisanje zaslona iz grupe Basic odabrat ćemo naredbu show string i umjesto Hello! upisati ispravno napisati passato prossimo glagola. Budući da nam je vrijednost varijable glagol iz bloka on button A pressed jednaka 0, moramo paziti koji smo glagol tamo upisali, kako bismo mogli u ovom bloku upisati njegov oblik u 1. licu passato prossimo.

Korak 22

Sada trebamo proširiti petlju if-then, jer imamo 6 pravilnih glagola, a ne samo 1 i trebamo 5 slučajnih brojeva.  Klikom na kotačić u lijevom kutu  bloka if-then otvaramo oblačić u kojem dodajemo else if opciju (else = inače) koju dovucite ispod if na desnoj strani oblačića.

Kako biste brže i efikasnije izradili program, dodajte onoliko else-if naredbi koliko ima pravilnih glagola u programu (u ovom primjeru dodano je 6 glagola). Oblačić isključite ponovnim klikom na kotačić u lijevom kutu bloka if-then.

Korak 23

Koristit ćemo opciju duplicate (pritiskom desne tipke miša na blok koji želimo kopirati čiji rub se obrubi debljom žutom linijom) kako bismo umnožili naredbu jednakosti, kao i blok za animaciju te  blokove za prikaz glagola u 1. licu passto prossimo i brisanje ekrana (za opis postupka pogledaj korak 20. iz ove upute). Sve duplicirajte 5 puta, a u bloku naredbi jednakosti promijenite brojeve ( brojevi idu od 0-5) i ne zaboravite promijeniti glagole.

Gotov program

Isprobaj i preuzmi

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit je ovdje.

Nešto vam nije jasno u programu? Pogledajte u našim uputama što vas zanima.