Matematika i micro:bit - 6. razred

Uputa za učitelje

Opseg i površina pravokutnika

Naučimo kako pomoću micro:bita možemo na jednostavan i zabavan način računati opseg i površinu pravokutnika. Na početku, na zaslonu micro:bita pojavljuje se sličica pravokutnika. Pritiskom na tipku A, varijabla a se poveća za 1. Pritiskom na tipku B, varijabla b se poveća za 1. Pritiskom na pin P0, povećavamo varijablu a 10 puta. Pritiskom na pin P1, povećavamo varijablu b 10 puta. Istovremenim pritiskom na tipke A i B računa se i ispisuje opseg i površina pravokutnika. Protresemo li micro:bit program se resetira i možemo računati ispočetka.

Korištenje s učenicima

Predmet Matematika
Razred 6., osnovna škola
Polugodište  2.
Nastavna cjelina Četverokuti
 Tema Površina pravokutnika
Ključne riječi Pravokutnik, opseg i površina pravokutnika
Ideja i izrada materijala Tomislav Milanović

Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu vježbati na razne načine. Na jednostavan i zabavan način računaju opseg i površinu pravokutnika. Uočavaju i uče formule za opseg i površinu pravokutnika. Program mogu samostalno ili uz pomoć nastavnika izmijeniti i prilagoditi da računa opseg i površinu nekog drugog četverokuta. Program se može koristiti samostalno ili u paru, na način da jedan učenik izabere duljinu jedne stranice, a drugi učenik duljinu druge stranice.

Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu vježbati:

  • Na redovnoj nastavi u sklopu nastavnoga sata.
  • Kod kuće, samostalno ili sa školskim kolegama.
  • Na dodatnoj / dopunskoj nastavi

U nastavku pogledajte upute za izradu programa ili ga odmah isprobajte i preuzmite.

Upute za izradu programa

Izraditi ćemo program koji računa opseg i površinu pravokutnika. Koristimo rad s varijablama i brojačima.

Program treba raditi tako da:

  1. Pritiskom na tipku A, varijabla a se poveća za 1.
  2. Pritiskom na tipku B, varijabla b se poveća za 1.
  3. Pritiskom na pin P0, povećavamo varijablu a 10 puta.
  4. Pritiskom na pin P1, povećavamo varijablu b 10 puta.
  5. Pritiskom na kombinaciju A+B program računa i ispisuje površinu i opseg pravokutnika.
  6. Kada protresemo micro:bit resetiramo program na početak.

Program se izrađuje u Microbit Editoru, https://makecode.microbit.org/ .

Želimo da se na početku (on start) na zaslonu micro:bita pokazuje ikona pravokutnika pa iz skupine naredbi Osnovno uzmemo naredbu uključi lampice i upalimo lampice tako da dobijemo izgled pravokutnika.

Sljedeći korak je stvaranje varijabli  a i b koje će predstavljati duljine stranica pravokutnika. To radimo na način da iz skupine naredbi Variables odaberemo naredbu make a variable.

Varijablu a povećamo za 1 pritiskom na gumb A, a varijablu b pritiskom na gumb B. To ćemo učiniti naredbom change item by 1 iz grupe naredbi Variables.

Umjesto varijable item stavljamo varijable a i b. Svakako želimo da nam se taj broj ispiše na ekranu, pa stavljamo naredbu show number koju nalazimo u grupi naredbi Basic.

Pritiskom na pinove P0 i P1vrijednost varijabli a i b povećava se 10 puta u odnosu na trenutnu vrijednost. Ukoliko je vrijednost varijable a=10 pritiskom na pin P0 vrijednost se povećava na 100.

Dodatno, stvaramo varijable Opseg i Površina na sličan način na koji smo stvorili varijable a i b.

Definiramo formule za računanje opsega i površine pravokutnika: O = 2*(a+b), P=a*b.

Za prikaz opsega i površine koristimo kombinaciju tipki A + B te se ispisuju opseg i površina. Ukoliko želimo izabrati neke druge vrijednosti za a i b dovoljno je protresti microbit i program će se resetirati – naredba reset unutar grupi naredbi control.

NAPOMENA: Naredba reset još uvijek nije omogućena unutar simulatora, no na samom micro:bitu radi bez problema.

Opseg i površina pravokutnika 2. način

Program također računa opseg i površinu pravokutnika. Doradili smo prvi program na način da smo uveli još jednu varijablu, nazvali smo je zadnja promjena. Ubacili smo svojstvo da pritiskom na pin P2 napravimo povratak za jedan korak unatrag, takozvani „undo“.

Konkretno, ukoliko je trenutna vrijednost varijable a broj 10, pritiskom na pin P2 smanjiti će se za 1 na 9, 8, 7…

Ukoliko je vrijednost varijable a broj 10 pritiskom na pin P0 povećamo ju 10 puta, a pritiskom na pin P2 smanjujemo ju 10 puta.

Također, dodali smo i opciju unutar A+B gumba da ponovno prikaže koje smo vrijednosti uzeli za duljine stranica a i b.

Isprobaj i preuzmi

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit (1. način) je ovdje.

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit (2. način) je ovdje.

Nešto vam nije jasno u programu? Pogledajte u našim uputama što vas zanima.