Neuron termometar

Zadatak

Izradite termometar koji će preko LED trake prikazivati kolika je temperatura, a pomoću servo motora neka se temperatura prikazuje na izrađenoj skali. Ako je temperatura manja od 20 stupnjeva, neka se na LED traci upali prvih 5 dioda plavom bojom. Ako je temperatura između 20 i 28 stupnjeva neka svijetli samo središnjih 5 dioda zelenom bojom. Kad temperatura prijeđe 28 stupnjeva neka se upali posljednjih 5 dioda crvenom bojom.

Skalirajte vrijednosti temperature kako bi se polugica servo motora zakretala ovisno o izmjerenoj temperaturi i prikazivala određenu vrijednost na izrađenoj skali.

Ovaj primjer je preuzet iz službenog Makeblock Neuron set priručnika.

Potreban pribor

Modul Količina
Modul za napajanje 1
Bluetooth modul 1
Temperaturni senzor 1
LED traka 1
Servo motor 1

Prikaz spoja

Program u Neuron aplikaciji

U programu se provjerava vrijednost temperature. Blokovima usporedbe prati se u kojem se rasponu nalazi izmjerena temperatura. Ovisno o tome, određeno je koje diode na traci svijetle i kojom bojom. Paralelno se pomoću bloka Scale mapiraju vrijednosti temperature u stupnjeve kako bi polugica servo motora prikazivala temperaturu na izrađenoj skali vrijednosti.