3. korak

Ako je zadani uvjet zadovoljen (detektirana glasnoća zvuka je veća od 180), u then dijelu bloka potrebno je prvo zapamtiti koje je početno vrijeme kako bi se pratilo koliko dugo se održala glasnoća zvuka veća od 180. To ćete pratiti pomoću varijable koju izradite opcijom Make a Variable unutar Variables kategorije te ju imenujte Početak. Sada u then dijelu bloka postavite varijablu Početak na running time (ms). Naredba running time (ms) nalazi se u Input kategoriji u dijelu more te vraća proteklo vrijeme u milisekundama od trenutka pokretanja micro:bita.