Potapanje LED-ica

Udruga STEMALICA

Igra “Potapanje ledica” je digitalna verzija igre “Potapanje brodova”. Igru igraju dva igrača i svaki igrač ima svoju gornju i donju mrežu od 17 LED dioda, 8 crvenih, 8 zelenih i 1 RGB dioda spojene na ‘protoboardu’ te svaka predstavlja polje (3×3) s dvije diode (crvena i zelena) kako bi se ostvarilo razlikovanje pozicije postavljanja brodova te pogođenog i promašenog udarca. Svih 17 dioda iz jednog polja je spojeno na svoj Arduino direktno na pinove te su uz njih na donjem dijelu na preostalim pinovima spojeni gljiva za kretanje po polju, palica (tipkalo) za odabir polja i piezo element za proizvodnju popratnih zvukova, dok je na gornjem preko ‘easy C’ komponente spojen LCD ekran na kojem se ispisuju faze igre. Svaka od četiri Arduino pločice postavljena je na vlastiti ‘shield’ spojen na vanjsko napajanje od četiri baterije po 1.5V te je smješten u zasebno 3D printano kućište gdje su i pripadajući ‘protoboard’ s poljem LED dioda i ostalom navedenom elektronikom. Također 3D printana je i palica koja je na jednoj strani spojena na oprugu koja ju vrati nakon povlačenja, a na drugoj strani se nalazi mala poluga koja služi za pritiskivanje tipkala prilikom povlačenja. Arduino pločice međusobno komuniciraju preko WiFI routera, čime je omogućeno i igranje na većoj udaljenosti. Igra je isprogramirana u obliku automata stanja, gdje je svaka faza igre jedno stanje te kada igra završi, povlačenjem palice, igra se ponovo pokreće pa je konstantna zabava zagarantirana.

Fotogalerija stvaranja projekta
Video prezentacija projekta
Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Josip Kir Hromatko

Učenici:

Lucija Ančić, Leonardo Veček, Lovro Đerek