Pametni tanjurić za šalicu

Zajednica tehničke kulture Valpovo-Belišće

Podloga za šalicu koja mjeri temperaturu tekućine i u odnosu na tu temperaturu mijenja boje RGB diode unutar podloge. Podloga je promjera 90mm i visine 30mm isprintana na 3D printeru od prozirnoga materijala. Unutar nje nalaze se arduino MKR1000, DHT11 senzor, RGB traka s 5 dioda.Kao izvor napajanja trenutno se koristi USB kabel, ali u kutiju stane i 9V baterija. Mobilna aplikacija prikazuje temperaturu i vlažnost koju očitava senzor.

Izrada projekta

Unutrašnjost projekta. U kutiji se nalaze Arduino MKR1000, DHT11 senzor temperature i vlage te traka s 5 pametnih svjetlećih dioda ( WS2812B)

Kutija sadrži i poklopac koji se može ušarafiti šarafima u 4 predviđene rupe za šarafe.

Senzor temperature i je smješten na gornju stranu kutijice kako bi imao izravan kontakt sa šalicom zbog što boljeg prijenosa topline.

Podloga svijetli plavom bojom kada je temperatura niska ( u ovom slučaju sobna jer nema tekućine u šalici) – šalica je metalna zbog lakšeg prijenosa temperature.

Podloga mijenja boju prema crvenoj u odnosu na temperaturu tekućine u šalici.

Mobilna aplikacija

Mobilna aplikacija prikazuje trenutnu temperaturu i vlagu.

Shema projekta

Arduino MKR1000 napaja se pomoću USB-a, a moguće je i napajanje pomoću 9V baterije.
Na MKR1000 spojena je LED traka ( digitalni pin za komunikaciju spojen je na ulazno-izlazni pin 5, a DHT11 senzor spojen je na ulazno-izlazni pin 8.

Arduino program

#define BLYNK_PRINT /*

#include
#ifdef __AVR__
#include <avr/power.h>
#endif

int h =0; //Varijabla za vlagu
int t=0; //Varijabla za temperaturu

#define BLYNK_PRINT SerialUSB

int plava= 0; //Vazijabla za računanje plae boje
int crvena= 0; //Vazijabla za računanje crvene boje

#include
#include
#include
#include

#define PIN 5 //Pin na koji su spojene RGB diode

#define NUMPIXELS 5 // BROJ RGB dioda na traci
Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
int delayval = 5;

char auth[] = “8e70ced57eeb4f908174ad7d4b927d44”; //Ključ za blynk aplikaciju

char ssid[] = “KUDELJNJAK”;
char pass[] = “12344321”;

#define DHTPIN 8 // Pin na koji je spojen DHT11 senzor

#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
BlynkTimer timer;

void sendSensor() //Funkcija za čitanje senzora
{
h = dht.readHumidity();
t = dht.readTemperature();

if (isnan(h) || isnan(t)) {
SerialUSB.println(“Failed to read from DHT sensor!”);
return;
}

Blynk.virtualWrite(V5, h);
Blynk.virtualWrite(V6, t);
}

void setup()
{

SerialUSB.begin(9600);
pixels.begin();
Blynk.begin(auth, ssid, pass);

dht.begin();
timer.setInterval(500L, sendSensor);
}

void loop()
{
Blynk.run();
timer.run();
crvena= map(t, 20, 70, 0, 255);
plava=255-crvena;
for(int i=0;i<NUMPIXELS;i++) //Postavljamo istu boju trake na sve diode – plava za hladnije – crvena za toplije
{
// pixels.Color vrijednosti mogu biti : 0,0,0 do 255,255,255 u formatu crvena, zelena, plava – zelenu postavljamo na nulu
pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(crvena,0,plava));
pixels.show();
delay(delayval);
Serial.println(t);
Serial.println(” C*”);
}

}

Arduino program ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Autori

Projekt su izradili Lucijan Vranković i Matko Vražić uz mentorstvo Tomislava Kudeljnjaka iz Zajednice tehničke kulture Valpovo-Belišće.

 

Projekt je prijavljen na temu: Internet of Things: Pametna rasvjeta.