Pametna rasvjeta

Gimnazija Požega

Rasvjetom u kući upravlja mikrokontroler. Koristi tri senzora (PIR, ultrazvučni senzor za mjerenje udaljenosti, i senzor za pritisak). Rasvjetom je također moguće upravljati preko interneta koristeći browser. Dodali smo i mogućnost otvaranja garažnih vrata preko interneta, ali i preko senzora pokreta.

Izrada projekta

Arduino otvara garažna vrata jer je PIR senzor očitao pokret. Vanjske žaruljice se ne pale jer fotootpornik očitava dan.

Vanjska svjetla su upaljena jer je sumrak.

Testiranje senzora pritiska.

Testiranje ultrazvučnog senzora. Svjetlo u garaži se pali samo kad su garažna vrata otvorena i noć je.

Prikaz soba i senzora na maketi.

Mobilna aplikacija

Nismo koristili nikakve dodatne mobilne aplikacije za projekt. Iskoristili smo biblioteku WiFI101, odnosno jedan od primjera za kreiranje web stranice te tako omogućili kontrolu rasvjetom na bežičan način. Klikom na jednu od zaplavljenih riječi šalje se naredba u mikrokontroler.

Dio koda koji ispisuje podatke na stranici i omogućuje odabir unosa.

Shema projekta

Pokušali smo na najjednostavniji način prikazati spajanje komponenti. Tipkalo nije identičan senzor koji smo koristili, nego se radi o tipu senzora kućne izrade.

 

Shemu ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Arduino program

#define BLYNK_PRINT /*

#include
Servo myservo;
int servopos = 180; //pocetna vrijednost servo motora (vrata zatvorena)
bool vrata = true; // true – zatvorena, false – otvorena
bool onlinevrata = true; //varijabla koja omogucuje otvaranje vrata preko interneta

bool onlineA = true; //varijabla koja omogucuje paljenje/gasenje svjetla u sobi A preko interneta
bool onlineB = true; //varijabla koja omogucuje paljenje/gasenje svjetla u sobi B preko interneta
bool onlineC = true; //varijabla koja omogucuje paljenje/gasenje svjetla u sobi C preko interneta
bool onlineD = true; //varijabla koja omogucuje paljenje/gasenje svjetla u sobi D preko interneta

#define pr A1 //fotorezistor na pinu A1

#define pirB 0 //senzor pokreta na pinu 0
#define pirD 1 //senzor pokreta na pinu 1

#define ledA 2 //svjetla sobe A na pinu 2
#define ledB 3 //svjetla sobe B na pinu 3
#define ledC 4 //svjetla sobe C na pinu 4
#define ledD 5 //svjetla sobe D na pinu 5

#define trigPin 6 //ultrazvucni senzor udaljenosti ,trgger na pinu 6
#define echoPin 7 //ultrazvucni senzor udaljenosti ,echo na pinu 7

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#include
#include

///////please enter your sensitive data in the Secret tab/arduino_secrets.h
char ssid[] = “ARDUINO”; // your network SSID (name)
char pass[] = “Arduino123”; // your network password (use for WPA, or use as key for WEP)
int keyIndex = 0; // your network key Index number (needed only for WEP)

int status = WL_IDLE_STATUS;
WiFiServer server(80);
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

void setup() {
Serial.begin(9600);

pinMode(pr, INPUT);

pinMode(pirB, INPUT);
pinMode(pirD, INPUT);

pinMode(ledA, OUTPUT);
pinMode(ledB, OUTPUT);
pinMode(ledC, OUTPUT);
pinMode(ledD, OUTPUT);

pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);

myservo.attach(8); //servo motor za podizanje garaznih vrata

//////////////////////////////////// Kreiraj mrezu (LAN) ////////////////////////////////

//Initialize serial and wait for port to open:
Serial.begin(9600);
/*
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
}
*/

Serial.println(“Access Point Web Server”);

//pinMode(led, OUTPUT); // set the LED pin mode

// check for the presence of the shield:
if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) {
Serial.println(“WiFi shield not present”);
// don’t continue
while (true);
}

// by default the local IP address of will be 192.168.1.1
// you can override it with the following:
// WiFi.config(IPAddress(10, 0, 0, 1));

// print the network name (SSID);
Serial.print(“Creating access point named: “);
Serial.println(ssid);

// Create open network. Change this line if you want to create an WEP network:
status = WiFi.beginAP(ssid);
if (status != WL_AP_LISTENING) {
Serial.println(“Creating access point failed”);
// don’t continue
while (true);
}

// wait 3 seconds for connection:
delay(3000);

// start the web server on port 80
server.begin();

// you’re connected now, so print out the status
printWiFiStatus();
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
}

void printWiFiStatus() { ///////////////////// za otvaranje vrata preko mreze///////////////////////////
// print the SSID of the network you’re attached to:
Serial.print(“SSID: “);
Serial.println(WiFi.SSID());

// print your WiFi shield’s IP address:
IPAddress ip = WiFi.localIP();
Serial.print(“IP Address: “);
Serial.println(ip);

// print the received signal strength:
long rssi = WiFi.RSSI();
Serial.print(“signal strength (RSSI):”);
Serial.print(rssi);
Serial.println(” dBm”);
// print where to go in a browser:
Serial.print(“To see this page in action, open a browser to http://”);
Serial.println(ip);

}

bool distSens(){ // funkcija koja vraca ocitanu udaljenost sa ultrazvucnog senzora udaljenosti
long duration, distance;
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
distance = (duration/2) / 29.1;
Serial.print(“dist: “);
Serial.println(distance);

if (distance < 17.5){ return (true); } else{ return (false); } //return(distance); } // stanje pir = digiralRead(pir); // stanje pr = analogRead(pr); void garaza(){ // otvori – zatvori vrata if (vrata) { // ako su vrata zatvorena -> otvori
for (servopos = 170; servopos >= 20; servopos–){
myservo.write(servopos);
delay(5);
//Serial.println(“otvaram vrata”);
}
vrata = false;
Serial.println(“vrata otvorena”);
}
else { //vrata su otvorena -> zatvori
for (servopos = 20; servopos <= 170; servopos++){ myservo.write(servopos); delay(5); //Serial.println(“zatvaram vrata”); } vrata = true; Serial.println(“vrata zatvorna”); } } int L[5]= {0, 0, 0, 0, 0}; int br = 0; bool night = true; // true – noc, false – dan bool isNight(){ Serial.print(“pr: “); Serial.println(analogRead(pr)); L[br] = analogRead(pr); br++; if (br >= 5){
br = 0;
}

if (L[0]<820 && L[1]<820 && L[2]<820 && L[3]<820 && L[4]<820){
Serial.println(“<820”); return (true); } if (L[0]>=850 && L[1]>=850 && L[2]>=850 && L[3]>=850 && L[4]>=850){
Serial.println(“>=850”);
return (false);
}
return(night);
} // koristiti: night = isNight() // očitavanja zahtjevaj svakih 500 ms

bool pokretD(){
if (digitalRead(pirD)){
return(true);
}
else{
return (false);
}
}

bool pokretB(){
if (digitalRead(pirB)){
return(true);
}
else{
return (false);
}
}

void loop() {
delay(100);
if (Serial.available() > 0){
char data = Serial.read();
if (data == ‘a’){
onlinevrata = false;
garaza();

}
}
//////////////////////////////////////////////// otvaranje vrata preko mreže /////////////////////////////////////////////////

// compare the previous status to the current status
if (status != WiFi.status()) {
// it has changed update the variable
status = WiFi.status();

if (status == WL_AP_CONNECTED) {
byte remoteMac[6];

// a device has connected to the AP
Serial.print(“Device connected to AP, MAC address: “);
WiFi.APClientMacAddress(remoteMac);
Serial.print(remoteMac[5], HEX);
Serial.print(“:”);
Serial.print(remoteMac[4], HEX);
Serial.print(“:”);
Serial.print(remoteMac[3], HEX);
Serial.print(“:”);
Serial.print(remoteMac[2], HEX);
Serial.print(“:”);
Serial.print(remoteMac[1], HEX);
Serial.print(“:”);
Serial.println(remoteMac[0], HEX);
} else {
// a device has disconnected from the AP, and we are back in listening mode
Serial.println(“Device disconnected from AP”);
}
}

WiFiClient client = server.available(); // listen for incoming clients

if (client) { // if you get a client,
Serial.println(“new client”); // print a message out the serial port
String currentLine = “”; // make a String to hold incoming data from the client
while (client.connected()) { // loop while the client’s connected
if (client.available()) { // if there’s bytes to read from the client,
char c = client.read(); // read a byte, then
Serial.write(c); // print it out the serial monitor
if (c == ‘\n’) { // if the byte is a newline character

// if the current line is blank, you got two newline characters in a row.
// that’s the end of the client HTTP request, so send a response:
if (currentLine.length() == 0) {
// HTTP headers always start with a response code (e.g. HTTP/1.1 200 OK)
// and a content-type so the client knows what’s coming, then a blank line:
client.println(“HTTP/1.1 200 OK”);
client.println(“Content-type:text/html”);
client.println();

// the content of the HTTP response follows the header:
client.print(“Otvori/Zatvori garazna vrata.
“);
client.print(”
“);
client.print(“Upali/Ugasi svjelo u prostorji A.
“);
client.print(”
“);
client.print(“Upali/Ugasi svjelo u prostorji B.
“);
client.print(”
“);
client.print(“Upali/Ugasi svjelo u prostorji C.
“);
client.print(”
“);
client.print(“Upali/Ugasi svjelo u prostorji D.
“);

// The HTTP response ends with another blank line:
client.println();
// break out of the while loop:
break;
}
else { // if you got a newline, then clear currentLine:
currentLine = “”;
}
}
else if (c != ‘\r’) { // if you got anything else but a carriage return character,
currentLine += c; // add it to the end of the currentLine
}

// Check to see if the client request was “GET /H” or “GET /L”:
if (currentLine.endsWith(“GET /GH”) && vrata) { // GET /GH otvara garazu
garaza();
onlinevrata = false;
}
if (currentLine.endsWith(“GET /GL”) && !vrata) { // GET /GL zatvara garazu
garaza();
onlinevrata = false;
}
if (currentLine.endsWith(“GET /AH”)) { // GET /AH pali svjetlo u sobi A
digitalWrite(ledA, HIGH);
onlineA = false;
}
if (currentLine.endsWith(“GET /AL”)) { // GET /AH gasi svjetlo u sobi A
digitalWrite(ledA, LOW);
onlineA = true;
}
if (currentLine.endsWith(“GET /BH”)) { // GET /BH pali svjetlo u sobi B
digitalWrite(ledB, HIGH);
onlineB = false;
}
if (currentLine.endsWith(“GET /BL”)) { // GET /BH gasi svjetlo u sobi B
digitalWrite(ledB, LOW);
onlineB = true;
}
if (currentLine.endsWith(“GET /CH”)) { // GET /CH pali svjetlo u sobi C
digitalWrite(ledC, HIGH);
onlineC = false;
}
if (currentLine.endsWith(“GET /CL”)) { // GET /CH gasi svjetlo u sobi C
digitalWrite(ledC, LOW);
onlineC = true;
}
if (currentLine.endsWith(“GET /DH”)) { // GET /DH pali svjetlo u sobi D
digitalWrite(ledD, HIGH);
onlineD = false;
}
if (currentLine.endsWith(“GET /DL”)) { // GET /DH gasi svjetlo u sobi D
digitalWrite(ledD, LOW);
onlineD = true;
}
}
}
// close the connection:
client.stop();
Serial.println(“client disconnected”);
}

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

if (isNight()){ // svjetla rade samo po danu!, provjeravaj pojedinacno senzore i pali/gasi svjetla

if (distSens()){
digitalWrite(ledA, HIGH);
onlineA = true;
}
else if (onlineA){
digitalWrite(ledA, LOW);
}

if (pokretB()){
digitalWrite(ledB, HIGH);
onlineB = true;
}
else if (onlineB){
digitalWrite(ledB, LOW);
}

if (!vrata){
digitalWrite(ledC, HIGH);
onlineC = true;
}
else if (onlineC){
digitalWrite(ledC, LOW);
}

if (pokretD()){
digitalWrite(ledD, HIGH);
onlineD = true;
}
else if (onlineD){
digitalWrite(ledD, LOW);
}
}
else{
digitalWrite(ledA, LOW);
digitalWrite(ledB, LOW);
digitalWrite(ledC, LOW);
digitalWrite(ledD, LOW);
}

// garazna vrata

if (pokretD()){
onlinevrata = true;
}
if (pokretD() && vrata && onlinevrata){
garaza();
}
else if(!pokretD() && !vrata && onlinevrata){
garaza();
}

}

Arduino program ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Autori

Projekt su izradili Marin Francuz i Ivor Kakuk uz mentorstvo Sanje Grabusin iz Gimnazije Požega.

 

Projekt je prijavljen na temu: Internet of Things: Pametna rasvjeta.