ECO Monitor

Srednja škola Zvane Črnje Rovinj

ECO Monitor je plutajuća sonda koja mjeri osnovne ekološke parametre mora.
Parametra je puno, ciljevi su ambiciozni ali ideje su prilagođene uzrastu učenika. Broj parametara koje mjerimo i obrađujemo je reduciran da bude ostvariv učenicima 2. razreda.
ECO monitor mjeri temperaturu zraka, temperaturu mora po dubini, buku, osvijetljenost i ubrzanje uzrokovano valovima. Izmjerene podatke šalje putem WiFi mreže (HOT spot) i IP protokola na IoT mrežno čvorište thingspreak.com koje dalje vizualizira i prikazuje podatke. Podaci su analogno mjereni, digitalizirani pa normalizirani na skalu od 0-100. Kalibracija i linearizacija mjerenja nije napravljena zbog uzrasta učenika. Testiranje na moru nije napravljeno zbog – da ne ponavljamo.
Temperature po dubini su bitne jer visoke temperature ubijaju školjke. Iz akceleracija valova može se izvesti aproksimativan podatak o energiji valova. Iz podataka o zvuku mogu se metodama AI izvući netipični zvukovi poput pucanja ljuštura školjki ili buke neuobičajnih plovila. Pucanje ljuštura ukazuje na predatore koji nanose štetu uzgajivačima školjki.
Teme koreliraju s predmetima fizika, matematika i biologija te pokrivaju međupredmetne teme vezane uz održivi razvoj i ekologiju.
Tema je bila izazovna. Nije završena. Razvoj idi prema analizi i obradi izmjerenih i prikupljenih podataka te prikupljanju ostalih parametra (pH faktor, aktivni kisik, ugljični dioksid).
https://thingspeak.com/channels/1412238
https://thingspeak.com/channels/1413357

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada

Mentor:

Srečko Oštir

Učenici:

Lara Kukec, David Trstenjak, Alen Vinčić, Gabriel Poretti, Mateo Macinić