Internet of Things - Arduino

Tipkala

Upravljivi semafor

Što ćemo naučiti:

Spajanje sklopke

Zadatak

Napravite upravljivi model semafora. Na Arduino spojite crvenu, žutu i zelenu diodu te jednu sklopku. Kada je sklopka otvorena neka semafor radi u normalnom načinu rada, a kada je sklopka zatvorena neka semafor bude u načinu ručnog upravljanja prometom. Kada je semafor u normalnom načinu rada neka na početnu neka bude uključeno crveno svijetlo na tri sekunde. Potom neka svijetle crveno i žuto zajedno jednu sekundu. Nakon toga neka svijetli zeleno tri sekunde. Naposlijetku, neka svijetli samo žuto na jednu sekundu i neka se ciklus ponavlja ispočetka. Kada je semafor u načinu ručnog upravljanja prometom neka na njemu blinka žuto svijetlo – pola sekunde neka bude uključeno pa pola sekunde isključeno.

 

Prikaz spajanja

Arduino kod

int LedCrvena = 6;
int LedZuta = 7;
int LedZelena = 8;        
int Sklopka = 10;

int StanjeSklopke;

void setup() {
 pinMode(LedCrvena, OUTPUT);   //postavi izvod LedCrvena (6) kao izlazni
 pinMode(LedZuta, OUTPUT);    //postavi izvod LedZuta (7) kao izlazni
 pinMode(LedZelena, OUTPUT);   //postavi izvod LedZelena (8) kao izlazni
 pinMode(Sklopka, INPUT_PULLUP); //postavi izvod Sklopka (10) kao ulazni i aktiviraj pull-up
}

void loop() {
 StanjeSklopke=digitalRead(Sklopka); //očitaj stanje izvoda i pohrani u varijablu StanjeSklopke
 if (StanjeSklopke==LOW){      //ako je tipkalo pritisnuto
  digitalWrite(LedCrvena, LOW);   //isključi prvu diodu
  digitalWrite(LedZuta, HIGH);   //uključi drugu diodu
  digitalWrite(LedZelena, LOW);   //isključi treću diodu
  delay(500);            //čekaj pola sekunde
  digitalWrite(LedCrvena, LOW);   //isključi prvu diodu
  digitalWrite(LedZuta, LOW);    //isključi drugu diodu
  digitalWrite(LedZelena, LOW);   //isključi treću diodu
  delay(500);            //čekaj pola sekunde
 } else {              //inače
  //svijetli crveno 3 sekunde
  digitalWrite(LedCrvena, HIGH);  //uključi crveno svijetlo
  digitalWrite(LedZuta, LOW);    //isključi žuto svijetlo
  digitalWrite(LedZelena, LOW);   //isključi zeleno svijetlo
  delay(3000);           //čekaj 3 sekunde
  //svijetle crveno i žuto 1 sekundu
  digitalWrite(LedCrvena, HIGH);  //uključi crveno svijetlo
  digitalWrite(LedZuta, HIGH);   //uključi žuto svijetlo
  digitalWrite(LedZelena, LOW);   //isključi zeleno svijetlo
  delay(1000);           //čekaj 1 sekundu
  //svijetli zeleno 3 sekunde
  digitalWrite(LedCrvena, LOW);   //isključi crveno svijetlo
  digitalWrite(LedZuta, LOW);    //isključi žuto svijetlo
  digitalWrite(LedZelena, HIGH);  //uključi zeleno svijetlo
  delay(3000);           //čekaj 3 sekunde
  //svijetli žuto 1 sekundu
  digitalWrite(LedCrvena, LOW);   //isključi crveno svijetlo
  digitalWrite(LedZuta, HIGH);   //uključi žuto svijetlo
  digitalWrite(LedZelena, LOW);   //isključi zeleno svijetlo
  delay(1000);           //čekaj 1 sekundu
 }
}

verzija 1

Pogledajte ostale materijale za tipkala i sklopke