Internet of Things - Arduino

PWM

Upravljanje brzinom trčanja dioda

 Što ćemo naučiti:

Primjeniti For petlju za kontrolu brzine paljenja dioda

Zadatak

Spojite jedan potenciometar na izvod (A1) Arduina i četiri ledice sa otpornicima od pina (0 do 3).  Napravite program da se diode naizmjenično uključuju, okretanjem potenciometra mora se mijenjati brzina paljenja dioda, neka se uključuju jedna po jedna s desne na lijevu stranu.

 

Prikaz spajanja

Arduino kod

volatile int Potenciometar = A1; 
volatile int Vrijeme;

void setup()
{
  pinMode(Potenciometar, INPUT);   //postavi izvod Potenciometar (A0) kao ulazni
}

void loop()
{
 Vrijeme = analogRead(Potenciometar); //varijabla Potenciometar sprema analogno ocitanje(0-1023)
 if (!(Vrijeme <= 200)) {       //ako je ulaz Potenciometra veæa od 200
 Vrijeme = Vrijeme - 150;       //smanji za 150
 }
 
 for (int i = 0; i <= 4; i = i + (1)) { //for petlja poveèava vrijednost izlaznog izvoda PINa za 1 (od 0 do 4)
  pinMode(i, OUTPUT);         //postavi izvod "i" kao izlazni PIN
  digitalWrite(i,HIGH);        //postavi izvod "i" u log. st. visoko - ukljuèi diodu
  delay(Vrijeme);           //èekaj od 273 do 873 milisekunde ovisno o an. oèitanju (A0)
  pinMode(i, OUTPUT);         //postavi izvod "i" kao izlazni PIN
  digitalWrite(i,LOW);         //postavi izvod "i" u log. st. nisko - iskljuèi diodu
   
 }

}

verzija 1

Pogledajte ostale materijale za pulsno-širinsku modulaciju