Informatika i micro:bit - 6. razred

Uputa za učitelje

Suma prvih n brojeva pomoću for petlje

Naučite kako pomoću micro:bita možete računati sumu n brojeva na jednostavan i zabavan način. Pritiskom na tipku A, varijabla brojac se poveća za 1. Pritiskom na tipku B, varijabla brojac se smanji za 1. Pritiskom na kombinaciju A+B program računa i ispisuje zbroj prvih n brojeva, a kada protresemo micro:bit resetiramo program na početak.

Korištenje s učenicima

Predmet  Informatika
Razred 6., osnovna škola
Polugodište 1.
Nastavna cjelina Programiranje
 Tema Petlja FOR, zbroj prvih n brojeva
Ključne riječi Naredba za petlju bez logičkog uvjeta
Ideja i izrada materijala Tomislav Milanović

Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu vježbati na razne načine. Na jednostavan i zabavan način računaju sumu prvih n brojeva. Uče rad s varijablama, ali i vježbaju računanje – korelacija s matematikom. Program mogu samostalno ili uz pomoć nastavnika izmijeniti i prilagoditi da računa sumu više ili manje prvih brojeva.

Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu vježbati:

  • Na redovnoj nastavi u sklopu nastavnoga sata
  • Kod kuće, samostalno ili sa školskim kolegama
  • Na dodatnoj / dopunskoj nastavi

U nastavku pogledajte upute za izradu programa ili ga odmah isprobajte i preuzmite.

Upute za izradu programa

Uvod

Izradit ćemo program koji računa zbroj prvih n brojeva.

Program treba raditi tako da:

  1. Pritiskom na tipku A, varijabla brojac se poveća za 1.
  2. Pritiskom na tipku B, varijabla brojac se smanji za 1.
  3. Pritiskom na kombinaciju A+B program računa i ispisuje zbroj prvih n.
  4. Kada protresemo micro:bit resetiramo program na početak.

Program se izrađuje u Microbit Editoru, https://makecode.microbit.org/ .

Korak 1

Za početak stvaramo tri varijable, broj, zbroj i brojac. Varijable broj i zbroj postavljamo na 0, a varijablu brojac na broj 1. Također, na početku na zaslonu micro:bita prikazuje se broj 1.

To radimo na način da iz skupine naredbi Variables odaberemo naredbu Make a variable.

Korak 2

Varijablu brojac povećamo za 1 pritiskom na gumb A, a smanjujemo za 1 pritiskom na gumb B. To ćemo učiniti naredbom „CHANGE ITEM BY 1“  iz grupe naredbi Variables.

Umjesto varijable ITEM stavljamo varijablu brojac. Svakako želimo da nam se taj broj ispiše na ekranu, pa stavljamo naredbu show number koju nalazimo u grupi naredbi Basic.

Korak 3

Pritiskom na kombinaciju tipki A+B računa se zbroj prvih n brojeva.

Znači, ukoliko je varijabla brojac određena kao broj 3, pritiskom na kombinaciju tipki A+B ispisuje se broj 6, koji dobijemo tako da zbrojimo prva tri broja: 1+2+3 = 6. Ako je pak varijabla brojac određena kao broj 10, dobivamo broj 55 koji bi predstavljao sumu prvih 10 brojeva.

Korak 4

Ukoliko protresemo micro:bit, program se resetira i pokreće iznova te možemo računati iznova.

NAPOMENA: Naredba reset još uvijek nije omogućena unutar simulatora, no na samom micro:bitu radi bez problema.

Gotov program

Isprobaj i preuzmi

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit je ovdje.

Nešto vam nije jasno u programu? Pogledajte u našim uputama što vas zanima.