Pametna rasvjeta

Gimnazija Požega

Rasvjetom u kući upravlja mikrokontroler. Koristi tri senzora (PIR, ultrazvučni senzor za mjerenje udaljenosti, i senzor za pritisak). Rasvjetom je također moguće upravljati preko interneta koristeći browser. Dodali smo i mogućnost otvaranja garažnih vrata preko interneta, ali i preko senzora pokreta.

Izrada projekta

Arduino otvara garažna vrata jer je PIR senzor očitao pokret. Vanjske žaruljice se ne pale jer fotootpornik očitava dan.

Vanjska svjetla su upaljena jer je sumrak.

Testiranje senzora pritiska.

Testiranje ultrazvučnog senzora. Svjetlo u garaži se pali samo kad su garažna vrata otvorena i noć je.

Prikaz soba i senzora na maketi.

Mobilna aplikacija

Nismo koristili nikakve dodatne mobilne aplikacije za projekt. Iskoristili smo biblioteku WiFI101, odnosno jedan od primjera za kreiranje web stranice te tako omogućili kontrolu rasvjetom na bežičan način. Klikom na jednu od zaplavljenih riječi šalje se naredba u mikrokontroler.

Dio koda koji ispisuje podatke na stranici i omogućuje odabir unosa.

Shema projekta

Pokušali smo na najjednostavniji način prikazati spajanje komponenti. Tipkalo nije identičan senzor koji smo koristili, nego se radi o tipu senzora kućne izrade.

Shemu ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Arduino program

#define BLYNK_PRINT /*

#include 
Servo myservo;
int servopos = 180; //pocetna vrijednost servo motora (vrata zatvorena)
bool vrata = true; // true - zatvorena, false - otvorena
bool onlinevrata = true; //varijabla koja omogucuje otvaranje vrata preko interneta

bool onlineA = true; //varijabla koja omogucuje paljenje/gasenje svjetla u sobi A preko interneta
bool onlineB = true; //varijabla koja omogucuje paljenje/gasenje svjetla u sobi B preko interneta
bool onlineC = true; //varijabla koja omogucuje paljenje/gasenje svjetla u sobi C preko interneta
bool onlineD = true; //varijabla koja omogucuje paljenje/gasenje svjetla u sobi D preko interneta


#define pr A1 //fotorezistor na pinu A1

#define pirB 0 //senzor pokreta na pinu 0
#define pirD 1 //senzor pokreta na pinu 1

#define ledA 2 //svjetla sobe A na pinu 2
#define ledB 3 //svjetla sobe B na pinu 3
#define ledC 4 //svjetla sobe C na pinu 4
#define ledD 5 //svjetla sobe D na pinu 5

#define trigPin 6 //ultrazvucni senzor udaljenosti ,trgger na pinu 6
#define echoPin 7 //ultrazvucni senzor udaljenosti ,echo na pinu 7

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#include 
#include 

///////please enter your sensitive data in the Secret tab/arduino_secrets.h
char ssid[] = "ARDUINO";    // your network SSID (name)
char pass[] = "Arduino123";  // your network password (use for WPA, or use as key for WEP)
int keyIndex = 0;        // your network key Index number (needed only for WEP)

int status = WL_IDLE_STATUS;
WiFiServer server(80);
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 
 pinMode(pr, INPUT);

 pinMode(pirB, INPUT);
 pinMode(pirD, INPUT);
 
 pinMode(ledA, OUTPUT);
 pinMode(ledB, OUTPUT);
 pinMode(ledC, OUTPUT);
 pinMode(ledD, OUTPUT);
 
 pinMode(trigPin, OUTPUT);
 pinMode(echoPin, INPUT);

 myservo.attach(8); //servo motor za podizanje garaznih vrata
 
 //////////////////////////////////// Kreiraj mrezu (LAN) ////////////////////////////////

 
 //Initialize serial and wait for port to open:
 Serial.begin(9600);
 /*
 while (!Serial) {
  ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
 }
 */

 Serial.println("Access Point Web Server");

 //pinMode(led, OUTPUT);   // set the LED pin mode

 // check for the presence of the shield:
 if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) {
  Serial.println("WiFi shield not present");
  // don't continue
  while (true);
 }

 // by default the local IP address of will be 192.168.1.1
 // you can override it with the following:
 // WiFi.config(IPAddress(10, 0, 0, 1));

 // print the network name (SSID);
 Serial.print("Creating access point named: ");
 Serial.println(ssid);

 // Create open network. Change this line if you want to create an WEP network:
 status = WiFi.beginAP(ssid);
 if (status != WL_AP_LISTENING) {
  Serial.println("Creating access point failed");
  // don't continue
  while (true);
 }

 // wait 3 seconds for connection:
 delay(3000);

 // start the web server on port 80
 server.begin();

 // you're connected now, so print out the status
 printWiFiStatus();
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
}

void printWiFiStatus() {  ///////////////////// za otvaranje vrata preko mreze///////////////////////////
 // print the SSID of the network you're attached to:
 Serial.print("SSID: ");
 Serial.println(WiFi.SSID());

 // print your WiFi shield's IP address:
 IPAddress ip = WiFi.localIP();
 Serial.print("IP Address: ");
 Serial.println(ip);

 // print the received signal strength:
 long rssi = WiFi.RSSI();
 Serial.print("signal strength (RSSI):");
 Serial.print(rssi);
 Serial.println(" dBm");
 // print where to go in a browser:
 Serial.print("To see this page in action, open a browser to http://");
 Serial.println(ip);

}


bool distSens(){           // funkcija koja vraca ocitanu udaljenost sa ultrazvucnog senzora udaljenosti
 long duration, distance;
 digitalWrite(trigPin, LOW); 
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(trigPin, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
 distance = (duration/2) / 29.1;
 Serial.print("dist: ");
 Serial.println(distance);

 if (distance < 17.5){ return (true); } else{ return (false); } //return(distance); } // stanje pir = digiralRead(pir); // stanje pr = analogRead(pr); void garaza(){ // otvori - zatvori vrata if (vrata) { // ako su vrata zatvorena -> otvori
  for (servopos = 170; servopos >= 20; servopos--){
   myservo.write(servopos);
   delay(5);
   //Serial.println("otvaram vrata");
  }
  vrata = false;
  Serial.println("vrata otvorena");
 }
 else { //vrata su otvorena -> zatvori
  for (servopos = 20; servopos <= 170; servopos++){ myservo.write(servopos); delay(5); //Serial.println("zatvaram vrata"); } vrata = true; Serial.println("vrata zatvorna"); } } int L[5]= {0, 0, 0, 0, 0}; int br = 0; bool night = true; // true - noc, false - dan bool isNight(){ Serial.print("pr: "); Serial.println(analogRead(pr)); L[br] = analogRead(pr); br++; if (br >= 5){
   br = 0;
  }

  if (L[0]<820 && L[1]<820 && L[2]<820 && L[3]<820 && L[4]<820){
   Serial.println("<820"); return (true); } if (L[0]>=850 && L[1]>=850 && L[2]>=850 && L[3]>=850 && L[4]>=850){
   Serial.println(">=850");
   return (false);
  }
  return(night);
} // koristiti: night = isNight() // očitavanja zahtjevaj svakih 500 ms

bool pokretD(){
 if (digitalRead(pirD)){
  return(true);
 }
 else{
  return (false);
 }
}

bool pokretB(){
 if (digitalRead(pirB)){
  return(true);
 }
 else{
  return (false);
 }
}


void loop() {
 delay(100);
 if (Serial.available() > 0){
  char data = Serial.read();
  if (data == 'a'){
   onlinevrata = false;
   garaza();
   
  }
 }
 //////////////////////////////////////////////// otvaranje vrata preko mreže /////////////////////////////////////////////////

// compare the previous status to the current status
 if (status != WiFi.status()) {
  // it has changed update the variable
  status = WiFi.status();

  if (status == WL_AP_CONNECTED) {
   byte remoteMac[6];

   // a device has connected to the AP
   Serial.print("Device connected to AP, MAC address: ");
   WiFi.APClientMacAddress(remoteMac);
   Serial.print(remoteMac[5], HEX);
   Serial.print(":");
   Serial.print(remoteMac[4], HEX);
   Serial.print(":");
   Serial.print(remoteMac[3], HEX);
   Serial.print(":");
   Serial.print(remoteMac[2], HEX);
   Serial.print(":");
   Serial.print(remoteMac[1], HEX);
   Serial.print(":");
   Serial.println(remoteMac[0], HEX);
  } else {
   // a device has disconnected from the AP, and we are back in listening mode
   Serial.println("Device disconnected from AP");
  }
 }
 
 WiFiClient client = server.available();  // listen for incoming clients

 if (client) {               // if you get a client,
  Serial.println("new client");      // print a message out the serial port
  String currentLine = "";        // make a String to hold incoming data from the client
  while (client.connected()) {      // loop while the client's connected
   if (client.available()) {       // if there's bytes to read from the client,
    char c = client.read();       // read a byte, then
    Serial.write(c);          // print it out the serial monitor
    if (c == '\n') {          // if the byte is a newline character

     // if the current line is blank, you got two newline characters in a row.
     // that's the end of the client HTTP request, so send a response:
     if (currentLine.length() == 0) {
      // HTTP headers always start with a response code (e.g. HTTP/1.1 200 OK)
      // and a content-type so the client knows what's coming, then a blank line:
      client.println("HTTP/1.1 200 OK");
      client.println("Content-type:text/html");
      client.println();

      // the content of the HTTP response follows the header:
      client.print("Otvori/Zatvori garazna vrata.
");
      client.print("
");
      client.print("Upali/Ugasi svjelo u prostorji A.
");
      client.print("
");
      client.print("Upali/Ugasi svjelo u prostorji B.
");
      client.print("
");
      client.print("Upali/Ugasi svjelo u prostorji C.
");
      client.print("
");
      client.print("Upali/Ugasi svjelo u prostorji D.
");

      // The HTTP response ends with another blank line:
      client.println();
      // break out of the while loop:
      break;
     }
     else {   // if you got a newline, then clear currentLine:
      currentLine = "";
     }
    }
    else if (c != '\r') {  // if you got anything else but a carriage return character,
     currentLine += c;   // add it to the end of the currentLine
    }

    // Check to see if the client request was "GET /H" or "GET /L":
    if (currentLine.endsWith("GET /GH") && vrata) { // GET /GH otvara garazu
     garaza();
     onlinevrata = false;
    }
    if (currentLine.endsWith("GET /GL") && !vrata) {  // GET /GL zatvara garazu
     garaza();
     onlinevrata = false;       
    }
    if (currentLine.endsWith("GET /AH")) {  // GET /AH pali svjetlo u sobi A
     digitalWrite(ledA, HIGH);
     onlineA = false;       
    }
    if (currentLine.endsWith("GET /AL")) {  // GET /AH gasi svjetlo u sobi A
     digitalWrite(ledA, LOW);
     onlineA = true;       
    }
    if (currentLine.endsWith("GET /BH")) {  // GET /BH pali svjetlo u sobi B
     digitalWrite(ledB, HIGH);
     onlineB = false;       
    }
    if (currentLine.endsWith("GET /BL")) {  // GET /BH gasi svjetlo u sobi B
     digitalWrite(ledB, LOW);
     onlineB = true;       
    }
    if (currentLine.endsWith("GET /CH")) {  // GET /CH pali svjetlo u sobi C
     digitalWrite(ledC, HIGH);
     onlineC = false;       
    }
    if (currentLine.endsWith("GET /CL")) {  // GET /CH gasi svjetlo u sobi C
     digitalWrite(ledC, LOW);
     onlineC = true;       
    }
    if (currentLine.endsWith("GET /DH")) {  // GET /DH pali svjetlo u sobi D
     digitalWrite(ledD, HIGH);
     onlineD = false;       
    }
    if (currentLine.endsWith("GET /DL")) {  // GET /DH gasi svjetlo u sobi D
     digitalWrite(ledD, LOW);
     onlineD = true;       
    }
   }
  }
  // close the connection:
  client.stop();
  Serial.println("client disconnected");
 }

 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 


 if (isNight()){ // svjetla rade samo po danu!, provjeravaj pojedinacno senzore i pali/gasi svjetla 

  
  if (distSens()){
   digitalWrite(ledA, HIGH);
   onlineA = true;
  }
   else if (onlineA){
    digitalWrite(ledA, LOW);
   }

  if (pokretB()){
   digitalWrite(ledB, HIGH);
   onlineB = true;
  }
   else if (onlineB){
    digitalWrite(ledB, LOW);
   }

  if (!vrata){
   digitalWrite(ledC, HIGH);
   onlineC = true;
  }
   else if (onlineC){
    digitalWrite(ledC, LOW);
   }

  if (pokretD()){
   digitalWrite(ledD, HIGH);
   onlineD = true;
  }
   else if (onlineD){
    digitalWrite(ledD, LOW);
   }
 }
 else{
  digitalWrite(ledA, LOW);
  digitalWrite(ledB, LOW);
  digitalWrite(ledC, LOW);
  digitalWrite(ledD, LOW);
 }

 // garazna vrata
 
 if (pokretD()){
  onlinevrata = true;
 }
 if (pokretD() && vrata && onlinevrata){
  garaza();
 }
 else if(!pokretD() && !vrata && onlinevrata){
  garaza();
 }
  
}

Arduino program ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Autori

Projekt su izradili Marin Francuz i Ivor Kakuk uz mentorstvo Sanje Grabusin iz Gimnazije Požega. Projekt je prijavljen na temu: Internet of Things: Pametna rasvjeta.

Drugi projekti

Pametna rasvjeta – Zastora pomoću mobitela

Pametna rasvjeta – Zastora pomoću mobitela

Sustav pametne rasvjete baziran na prisutnosti korisnika

Sustav pametne rasvjete baziran na prisutnosti korisnika

Vanjska pametna rasvjeta – sensor

Vanjska pametna rasvjeta – sensor

Zvučna rasvjeta

Zvučna rasvjeta

Pametna rasvjeta za stan

Pametna rasvjeta za stan

Ambijetalno svjetlo

Ambijetalno svjetlo

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Solarna energija

Solarna energija

Svjetlo u tami

Svjetlo u tami

Pametna rasvjeta (detektor zvuka)

Pametna rasvjeta (detektor zvuka)

Policijska sirena i oznaka Starta

Policijska sirena i oznaka Starta

Daljinsko upravljanje rasvjetom

Daljinsko upravljanje rasvjetom

Pali – gasi

Pali – gasi

Pametna rasvjeta – Music reacting circuit

Pametna rasvjeta – Music reacting circuit

Anti-theft

Anti-theft

Connect IT Pametni hodnik

Connect IT Pametni hodnik

Protuprovalni sustav

Protuprovalni sustav

Pametni stan

Pametni stan

Pametni tanjurić za šalicu

Pametni tanjurić za šalicu

Pametna kuća s Arduinom

Pametna kuća s Arduinom

Pametna kuća

Pametna kuća

Protuprovalno svjetlo u ormaru

Protuprovalno svjetlo u ormaru

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Pametne osvijetljene stube

Pametne osvijetljene stube

Svijetliš u noći

Svijetliš u noći

Careduino

Careduino

Rainclock

Rainclock

Pljeskalica

Pljeskalica

Zebra

Zebra

Pametna rasvjeta informatika

Pametna rasvjeta informatika

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Signalizacija

Signalizacija

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Svjetlo za ugođaj

Svjetlo za ugođaj

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Snimanje filma s mobitelom uz pomoć pametne rasvjete

Snimanje filma s mobitelom uz pomoć pametne rasvjete

Pametna ulična rasvjeta

Pametna ulična rasvjeta

Neka bude svjetlo

Neka bude svjetlo

Emotion light

Emotion light

Gasi letriku!

Gasi letriku!

Svjetlosni komunikator

Svjetlosni komunikator

iHouse

iHouse

Pametna rasvjeta s Arduinom

Pametna rasvjeta s Arduinom

Pametna rasvjeta kuće

Pametna rasvjeta kuće

Model kuće s pametnom rasvjetom

Model kuće s pametnom rasvjetom

Pametna rasvjeta – Zaštita kuće od provalnika

Pametna rasvjeta – Zaštita kuće od provalnika

Pametna rasvjeta na pljeskalački pogon

Pametna rasvjeta na pljeskalački pogon

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Uređaj za mjerenje količine svjetlosti, vlage i temperature

Uređaj za mjerenje količine svjetlosti, vlage i temperature

Pametna budilica

Pametna budilica

Ambijentalna rasvjeta

Ambijentalna rasvjeta

Pametna garaža

Pametna garaža

Laserski brojač ljudi

Laserski brojač ljudi

Pametna vanjska rasvjeta

Pametna vanjska rasvjeta

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Blynk pametna rasvjeta sa ESP8266

Blynk pametna rasvjeta sa ESP8266

Rasvjeta u igraonici

Rasvjeta u igraonici

Svjetionik

Svjetionik

IoT pametna rasvjeta ovisno o vremenu dana

IoT pametna rasvjeta ovisno o vremenu dana

Arduino smart light switch

Arduino smart light switch

Slabo pokretne osobe

Slabo pokretne osobe

RGB mixer

RGB mixer

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Zujalica i svjetlo na senzor

Zujalica i svjetlo na senzor

Žuta i zelena soba

Žuta i zelena soba

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Ako upališ, ugasi!

Ako upališ, ugasi!

Upozorenje na upaljena svjetla

Upozorenje na upaljena svjetla

GPS rasvjeta

GPS rasvjeta

RGB svjetlo

RGB svjetlo

Pametan parking

Pametan parking

Priprema, pozor, sad

Priprema, pozor, sad

Disco light

Disco light

Aurora Borealis

Aurora Borealis

Pametni hladnjak

Pametni hladnjak

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta u kući

Pametna rasvjeta u kući

Noćna rasvjeta

Noćna rasvjeta

Noćni prozor

Noćni prozor

Otvori me, zatvori me

Otvori me, zatvori me

House and garden lights

House and garden lights

IOT_Rasvjeta_4

IOT_Rasvjeta_4

Smart rasvjeta

Smart rasvjeta

IOT-Stubišni automat

IOT-Stubišni automat

Lego Arduino pametna rasvjeta

Lego Arduino pametna rasvjeta

IOT_Rasvjeta_2

IOT_Rasvjeta_2

IOT_Rasvjeta_1

IOT_Rasvjeta_1

Svjetlo za bicikl

Svjetlo za bicikl