Internet of Things - Arduino

Tipkala

Naizmjenično uključivanje dviju dioda

Zadatak

Nadogradite prethodni zadatak spajanjem jedne dodatne svjetleće diode. Neka budu spojene crvena i zelena svjetleća dioda i jedno tipkalo. Kada je tipkalo pritisnuto neka svijetli samo zelena dioda, a kada je tipkalo otpušteno neka svijetli samo crvena dioda.

 

Prikaz spajanja

Arduino kod

verzija 1

Pogledajte ostale materijale za tipkala i sklopke