Internet of Things - Arduino

Tipkala

Naizmjenično uključivanje dviju dioda

Zadatak

Nadogradite prethodni zadatak spajanjem jedne dodatne svjetleće diode. Neka budu spojene crvena i zelena svjetleća dioda i jedno tipkalo. Kada je tipkalo pritisnuto neka svijetli samo zelena dioda, a kada je tipkalo otpušteno neka svijetli samo crvena dioda.

 

Prikaz spajanja

Arduino kod

int LedCrvena = 6;
int LedZelena = 7;        
int Tipkalo = 10;

int StanjeTipkala;

void setup() {
 pinMode(LedCrvena, OUTPUT);   //postavi izvod LedCrvena (6) kao izlazni
 pinMode(LedZelena, OUTPUT);   //postavi izvod LedZelena (7) kao izlazni
 pinMode(Tipkalo, INPUT_PULLUP); //postavi izvod Tipkalo (10) kao ulazni i aktiviraj pull-up
}

void loop() {
 StanjeTipkala=digitalRead(Tipkalo); //očitaj stanje izvoda i pohrani u varijablu StanjeTipkala
 if (StanjeTipkala==LOW){      //ako je tipkalo pritisnuto
  digitalWrite(LedZelena, HIGH);  //uključi zelenu diodu
  digitalWrite(LedCrvena, LOW);   //isključi crvenu diodu
 } else {              //inače
  digitalWrite(LedZelena, LOW);   //isključi zelenu diodu
  digitalWrite(LedCrvena, HIGH);  //uključi crvenu diodu
 }
}

verzija 1

Pogledajte ostale materijale za tipkala i sklopke