Internet of Things - Arduino

Serijska veza s računalom

Uvod – serijski monitor

Što ćemo naučiti:

– Korištenje serijskog monitora

Serial Monitor je zaseban pop-up prozor koji djeluje kao terminal tj. komunicira primanjem i slanjem serijskih podataka između računala i MKR1000 Arduina. Serijski podaci mogu se obostrano slati preko USB-a, a sastoje se od binarnog koda niza 1 i 0-a.

Prilikom korištenja serial monitora bitno je da je Arduino preko USB-a priključen na računalo.

Da bi došli na serijski monitor potrebno je odabrati alati (tools) i zatim serijski monitor (serial monitor) će se pojaviti kao pop-up prozor.

U gornjem dijelu serijskom monitora možete slati naredbe, dok donja veća površina služi za prikaz dobivenih podataka sa Arduina. Ujedno u desnom donjem uglu može se mijenjati brzina slanja ili primanja podataka – kod Arduina je defaultna vrijednost od „9600 baud“.

Primjer 1. program ispisuje „Hello, world!“ na serijal monitor

void setup()
{
 Serial.begin(9600);       //Serijska komunikacija 9600 bitova po sekundi
 Serial.println("Hello, world!"); //Ispis rijeèi u novom redu
}

Primjer 2. program ispisuje „Tik“ – „Tak“ svake sekunde i oponaša rad sata

void loop()
{
 Serial.println("tik"); //ispis tik
 delay(1000);      //pauza od jedne sekunde
 Serial.println("tak"); //ispis tak
 delay(1000);      //pauza od jedne sekunde
}

Primjer 3. program ispisuje ime unutar rečenice i prebrojava broj slova unutar imena

String Recenica;

void setup()
{
 Serial.begin(9600);              //brzina ispisa putem serijske veze
 Recenica = "";
 delay(2000);                  // pauza od 2 sekunde
 
while(!Serial);                 //prièekati spajanje ureðaja na serial monitor

Serial.println("Napiši ime i pritisni SEND");  //ispis teksta na serial monitoru

}

void loop()
{
 if (Serial.available() > 0)         //ako je ispunjen uvijet
{                                   

  Recenica = serial.readStringUntil('\n');  //varijabla reèenica prima znakove preko raèunalne tipkovnice

  Serial.println("Tvoje ime je " + Recenica + " i ono sadrži " + Recenica.length() + " znakova."); //string varijabla koristi se unutar reèenice 
 }

}

Pogledajte ostale materijale sa serijskim monitorom