Brojimo s micro:bitom

Brojač

 

Brojimo i prikazujemo brojeve na micro:bitu!

12.2.2017.

 

Izrađujemo brojač s micro:bitom i usput učimo o if naredbama.

Ideja je napraviti brojač koji nam može pomoći da nešto izbrojimo. Na ekranu micro:bita će se stalno prikazivati trenutni broj, a pritiskom na tipke moći ćemo taj broj povećavati, smanjivati ili krenuti brojati ispočetka.

Tekstualne i slikovne upute

Nastavimo raditi u Makecode editoru (link: https://makecode.microbit.org/).

U dijelu on start koji se izvršava samo jednom pri pokretanju micro:bita na ekranu ćemo prikazati naslov “BROJAC” i uvest ćemo varijablu naziva “broj”. Varijable koristimo za pohranu vrijednosti. Naredbom set broj to 0 postavljamo početnu vrijednost broja na nulu.

 

Kako trenutno stanje broja moramo prikazivati cijelo vrijeme na ekranu u forever petlju (koja se stalno ponavlja) ubacit ćemo naredbu za prikaz broja na ekranu. Pomoću show number naredbe prikazat će se broj koji je pohranjen u varijabli naziva “broj”.

Kako bi se dvoznamenkasti brojevi ljepše prikazali, moramo nakon svakog njihovog prikaza očistiti ekran i napraviti malu pauzu. Da bismo znali moramo li prikazati dvoznamenkasti broj, trenutnu vrijednost varijable “broj” uspoređujemo s 9 pomoću if naredbe. Ako je vrijednost veća od 9 izvršit će se sve naredbe unutar if-a.

Pomoću tipki na micro:bitu možemo povećavati ili smnjivati stanje brojača. Kada pristisnemo tipku A neka se vrijednost varijable “broj” poveća za 1.

Kada pritisnemo tipku B, želimo da se vrijednost brojača smanji. Iskoristit ćemo if narebu da provjerimo je li broj veći od 0, te da samo u tom slučaju umanjimo broj za 1 (kako ne bismo dobili negativan broj).

Kada pritisnemo tipke A i B zajedno neka brojač krene od nule.

Izgled cijelog programa prikazan je na slici desno.

Link za preuzimanje

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit je ovdje.

Drugi micro:bit projekti