Internet of Things - Arduino

Serijska veza s računalom

Brojač proizvoda na proizvodnoj traci

Što ćemo naučiti:

– Ispitati stanja dva tipkala
– Ispisati stanja tipkala pomoću Serial monitor alata

Zadatak

Na mikrokontroler spojite jedno tipkalo. Napišite program koji će svake sekunde putem serijske veze slati na računalo trenutno stanje tog tipkala. Ukoliko je tipkalo pritisnuto, računalu pošaljite “Tipkalo je pritisnuto”, a ukoliko je tipkalo otpušteno, računalu pošaljite “Tipkalo je otpusteno”. Pomoću Serial monitor alata pogledajte dobivene podatke.

 

Prikaz spajanja

Arduino kod

int led = 6;                            //definiraj led = 6
int tipkalo1 = 10;                       //definiraj tipkalo1 = 10
int tipkalo2 = 11;                      //definiraj tipkalo2 = 11
int brojac = 0;                         //definiraj brojac = 0

void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);                 //postavi izvod led kao izlazni
  pinMode(tipkalo1, INPUT_PULLUP);      //postavi izvod tipkalo1 kao ulazni
  pinMode(tipkalo2, INPUT_PULLUP);      //postavi izvod tipkalo2 kao ulazni
  digitalWrite(led, LOW);               //isključi led diodu - početno stanje
  Serial.begin(9600);                   //inicijalizacija serijske veze
}

void loop() {
  while (digitalRead(tipkalo2) == HIGH) { //dok tipkalo 2 nije pritisnutno
    delay(10);                          //čekaj 10 ms
  }

  Serial.println("PROIZVODNA TRAKA JE U POGONU");
  //pošalji poruku serijskim putem
  digitalWrite(led, HIGH);              //uključi LED diodu
  brojac = 0;                           //postavi brojač na 0

  while (brojac < 6) {                  //dok je brojač manji od 6
    if (digitalRead(tipkalo1) == LOW) { //ako je tipkalo 1 pritisnuto
      brojac = brojac + 1;              //dodaj jedan na brojač
    }
  }

  Serial.println("PROIZVODNA KUTIJA JE NAPUNJENA");
  //pošalji poruku serijskim putem
  digitalWrite(led, LOW);               //isključi LED diodu

}

verzija 9

Pogledajte ostale materijale sa serijskim monitorom