Ventilator kao analogni izlazni modul

Opis projekta

Upoznat ćete rad ventilatora koji kao izlazni modul seta može biti digitalni ili analogni.

U  primjeru ove lekcije povezat ćete u spoj potenciometar. Okretanjem potenciometra regulirat ćete brzinu okretanja ventilatora. Tada će ventilator biti analogni izlazni modul. Izradite program tako da se ventilator okreće trima različitim brzinama ovisno o položaju potenciometra.

U kreativnom kutku pogledajte primjer izrade ovog projekta te pronađite inspiraciju za izradu svog modela.

Potrebni moduli

  • Pločica za spajanje elektroničkih modula
  • USB kabel za napajanje
  • 2 kabela za spajanje modula
  • potenciometar
  • ventilator

Spajanje modula

U pločicu smjestite micro:bit. Na mjestima za spajanje elektroničkih modula kablovima povežite i spojite potenciometar te ventilator kao što je prikazno na montažnoj shemi. Potenciometar kao analogni ulazni modul može se spojiti samo na izvode koji su analogni. To su izvodi P0, P1 ili P2 na pločici. Micro:bit preko izvoda na kojem je spojen potenciometar kao analogni ulazni modul, očitava stanje njegovog signala čiji se raspon kreće u vrijednostima od 0 do 1023. Ventilator može biti digitalni ili analogni izlazni modul.  U ovom primjeru ćete  koristiti ventilator kao analogni modul. S obzirom na to ventilator možete spojiti također samo na izvode P0, P1 ili P2. Ovisno o vrijednosti analognog signala koja će biti postavljena na izvod ventilatora, on će se okretati brže ili sporije. Prema prikazu spajanja, potenciometar spojite na izvod P1, a ventilator na izvod P2. USB kabelom povežite micro:bit s računalom kako bi spoj dobio napajanje i kako biste prebacili program na micro:bit.

Upute za izradu materijala

1. korak

Ventilator je spojen kao analogni izlazni modul. Micro:bit će stoga na njegovom izvodu postavljati vrijednost koja se kreće u rasponu od 0 do 1023.

Želite da se ventilator okreće trima različitim brzinama ovisno o tome u kojem je položaju potenciometar. Za to će biti potrebno kreirati varijablu naziva brzina u koju će se pohranjivati analogna vrijednost potenciometra. Varijablu brzina kreirajte odabirom opcije Make a variable koja se nalazi u kategoriji Variables.

U forever petlju postavite naredbu set brzina to 0 iz kategorije Variables. Potrebno je umjesto broja 0 kao vrijednost varijable brzina postaviti naredbu analog read pin P1 iz kategorije Pins jer je na izvodu P1 spojen potenciometar. Na taj način u svakom trenutku izvršenja programa varijabla brzina ima vrijednost koja odgovara analognoj vrijednosti izvoda P1 koju micro:bit očitava.

2. korak

Sada slijedi izrada dijelova programa u kojima ćete definirati da se ventilator okreće trima različitim brzinama ovisno o vrijednosti varijable brzina.

Najprije postavite uvjet kojim se ventilator neće okretati ako je vrijednost varijable brzina jednaka ili manja od 300. To znači da kad je potenciometar postavljen položaj od samog početka s lijeve strane do mjesta gdje daje analognu vrijednost 300, ventilator se neće pokrenuti.

Iz kategorije Logic odaberite if then naredbu i smjestite je u forever petlju. U if dio smjestite operator usporedbe i postavite ga na opciju jednako ili manje (≤). S lijeve strane dodajte vrijednost varijable brzina (prva naredba iz kategorije Variables), a s desne strane upišite broj 300. U then dio naredbe postavite naredbu analog write pin P2 to 0 iz kategorije Pins te dodajte naredbu show number 0 kako bi se na zaslonu micro:bita prikazao broj 0 kad ventilator ne radi.

3. korak

Sada ćete definirati uvjet za okretanje ventilatora prvom brzinom. Ako je vrijednost varijable brzina veća od 300 i jednaka ili manja od 500, tada neka se ventilator okreće brzinom 600. Ponovno ćete upotrijebiti naredbu if then iz kategorije Logic, no sada vam je potrebna i logička naredba and kojom možete zadati više uvjeta istovremeno. Ona se nalazi u kategoriji Logic. Smjestite je u if dio nove if then naredbe.

U prvom dijelu and naredbe postavite uvjet da je brzina veća od 300, a u drugom dijelu da je jednaka ili manja od 500. Najjednostavniji način za to jest da 2 puta kopirate naredbu usporedbe iz prve if then naredbe. Zatim kopirane naredbe postavite na predviđena mjesta u novoj if then naredbi te promijenite vrijednosti. Pritisnite na naredbu usporedbe i zatim desni klik miša te odaberite opciju Duplicate. To ponovite još jednom.

Kopirane naredbe smjestite u logičku naredbu and i izmijenite vrijednosti i operatore da odgovaraju novom uvjetu (brzina veća od 300 i manje ili jednaka 500).

U then dio naredbe postavite naredbu analog write pin P2 to i postavite vrijednost 600 kao argument naredbe. Dodajte još naredbu show number 1 kako bi se na zaslonu micro:bita prikazao broj 1 kad ventilator radi prvom brzinom.

4. korak

Za drugu brzinu kopirajte cijelu posljednju if then naredbu i kopirane blokove postavite na kraj u forever petlji. Napravite izmjene vrijednosti tako da novi uvjet glasi: ako je brzina između 500 i 800 neka se na izvod potenciometra postavi vrijednost 850. Time će se ventilator okretati brže kad se potenciometar zaokrene u desno do položaja na kojem ima analognu vrijednost 800.

5. korak

Za treću brzinu ponovite kopirajte prvu if then naredbu i postavite ju na kraj u forever petlji. Napravite izmjene tako da novim uvjetom ventilator radi punom brzinom (analog write pin P2 to 1023) ako je vrijednost brzine veća od 800.

Kreativni kutak