Usporedba brojeva do 20

Izradite program kojim se korištenjem 3 micro:bitova vježba uspoređivanje prirodnih brojeva do 20 i 0.

Korištenje s učenicima
Predmet Matematika
Razred 1., osnovna škola

Odgojno-obrazovni ishodi  

 

A. 1. 2.  Uspoređuje prirodne brojeve do 20 i nulu
Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

U nastavku preuzmite odgovarajući program za svoj micro:bit, ovisno o tome koristite li micro:bit v1 (izvorna verzija) ili micro:bit v2 (nova verzija s ugrađenim zvučnikom i mikrofonom).

Napomena: micro:bit simulatori ne mogu međusobno komunicirati radio vezom izvan Makecode editora, stoga simulator micro:bita za usporedbu neće ništa prikazivati jer ne detektira radio signale od preostala 2 micro:bita.

Micro:bit 1

Protresanjem micro:bita se na ekranu prikaže nasumičan broj između 0 i 20.

Micro:bit za usporedbu

Pritiskom na tipku A izabire se znak usporedbe <, > ili =.

Pritiskom na tipku B potvrđuje se odabir znaka usporedbe i provjerava ispravnost odabira.

Micro:bit 2

Protresanjem micro:bita se na ekranu prikaže nasumičan broj između 0 i 20.

Micro:bit 1

Pritiskom na logotip na ekranu micro:bita se prikaže nasumičan broj između 0 i 20.

Micro:bit za usporedbu

Pritiskom na tipku A izabire se znak usporedbe <, > ili =.

Pritiskom na tipku B potvrđuje se odabir znaka usporedbe i provjerava ispravnost odabira popraćena zvukovnim signalom.

Micro:bit 2

Pritiskom na logotip na ekranu micro:bita se prikaže nasumičan broj između 0 i 20.