Upravljanje jačinom svijetla jedne svjetleće diode

Što ćete naučiti:

– Upravljati jačinom svjetla pomoću potenciometra
– Analogno očitanje pretvoriti u PWM

Zadatak

Na Arduino spojite led diodu i potenciometar, zatim napišite program koji će pojačavati ili smanjivati sjaj svjetla ovisno o okretima potenciometra. Prilikom izrade programa koristite naredbu map koja će mapirati analogne vrijednosti (0-1023) i pretvarati ih u novi raspon (0-255).

Prikaz spajanja

Arduino kod
volatile int LedCrvena = 6;
volatile int Potenciometar = A0;
volatile int Mapiranje;


void setup() {
  pinMode(Potenciometar, INPUT);  // postavi izvod Potenciometar (A0) kao ulazni
  pinMode(LedCrvena, OUTPUT);     // postavi izvod kao LedCrvena (6) izlazni
}

void loop() {
  Potenciometar = analogRead(Potenciometar);      // varijabla Potenciometar sprema analogno očitanje(0-1023) potenciometra

  Mapiranje = map(Potenciometar, 0, 1023, 0, 255); // mapira vrijednost u zadani raspon

  analogWrite(LedCrvena, Mapiranje);               // uključi diodu

  delay(500);                                      //čekaj pola sekunde
}