Upoznajte AQ:bit mjerni uređaj

AQ:bit je uređaj za mjerenje atmosferskih varijabli koji možete izgraditi koristeći komplet elemenata dostupan u vašoj knjižnici. Početak naziva AQ:bit dolazi od engleskih riječi Air Quality (AQ), a nastavak :bit označava njegovu kompatibilnost s micro:bitom, popularnim mikroračunalom za ulazak u svijet fizičkog računalstva koji detaljnije možete upoznati pohađanjem tečaja o micro:bitu. Poveznica na tečajeve je ovdje.

AQ:bit omogućava mjerenje pet atmosferskih varijabli – temperature, relativne vlažnosti i tlaka zraka tekoncentraciju mikročestica promjera manjeg od 2.5 mikrometara (PM2.5).
Za korištenje AQ:bita iz vaše knjižnice posudite jedan AQ:bit komplet i jedan micro:bit komplet.

Programiranje AQ:bita

Prije sastavljanja AQ:bita, izradite program za njega te ga prebacite na micro:bit korištenjem mikroUSB kabela iz micro:bit kompleta. Program izrađujete u Makecode editoru. Nakon toga sastavite AQ:bit prema uputama u nastavku.

Sastavljanje AQ:bita

Kako biste koristili AQ:bit, potrebno je sastaviti uređaj od komponenti koje se nalaze u kompletu koji ste posudili u knjižnici. Prije početka sastavljanja pogledajte nalaze li se svi sastavni dijelovi u kompletu koji ste posudili.

1. Umetanje micro:bita

Umetnite micro:bit iz micro:bit kompleta u elektronički modul sa senzorima.

2. Umetanje modula u kućište

Elektronički modul sa senzorima, zajedno s micro:bitom, umetnite u plastično kućište AQ:bita. Modul mora ulaziti lagano u kućište, bez korištenja sile. Nakon umetanja modul pričvrstite dvama kraćim vijcima i lagano pritegnite koristeći šesterokutni ključ (imbus). Nije potrebno snažno pritezati vijke.

3. Zatvaranje kućišta

Zatvorite kućište koristeći prozirni poklopac i četiri dulja vijka. Nakon umetanja, vijke lagano pritegnite koristeći šesterokutni ključ (imbus). Nije potrebno snažno pritezati vijke.

Napajanje AQ:bita

Nakon programiranja AQ:bit je potrebno spojiti na napajanje koristeći USB-C kabel koji se nalazi u AQ:bit kompletu. Na kućištu AQ:bita iskoristite otvor s lijeve strane za spajanje kabela. Ovaj spoj koristi se isključivo za napajanje AQ:bita i putem njega nije moguće programirati AQ:bit.

Priprema AQ:bita za mjerenje

AQ:bit je predviđen za mjerenje atmosferskih varijabli na otvorenom prostoru. Kako bi AQ:bit mogao kvalitetno mjeriti atmosferske varijable, potrebno ga je postaviti u vanjski prostor. Preporučamo postavljanje na prozorsku klupčicu, na mjesto koje nije direktno izloženu suncu ili padalinama. AQ:bit postavite tako da je ekran micro:bita okrenut prema gore te da su bočne stranice kućišta odmaknute od bilo kojih drugih objekata. Za napajanje AQ:bita iskoristite USB-C kabel. AQ:bit se može napajati s bilo kojeg USB priključka poput onog na računalu, putnoj bateriji ili punjaču mobitela, tableta i sl. AQ:bit postavite s vanjske strane prozora, a priključni kabel provucite kroz prozor i priključite na napajanje. Korišteni kabel je vrlo tanak i fleksibilan pa je moguće zatvoriti prozor dok kabel prolazi kroz otvor prozora. Ne brinite za kabel, dizajniran je za ovu svrhu.

Zapamtite:

– iako je AQ:bit vodonepropusan ne preporuča se dugoročno izlaganje jačim padalinama
– preporučamo da se AQ:bit postavi na prozorsku klupčicu na mjesto koje neće biti direktno izloženo suncu ili padalinama
– za napajanje AQ:bita koristite samo kabel iz AQ:bit kompleta
– AQ:bit postavite s vanjske strane prozora, a priključni kabel provucite kroz prozor i priključite na napajanje