Ulazni moduli

Ulazni moduli (narančaste boje) prikupljaju informacije iz okoline i šalju signale na izlazne module.

U nastavku su izdvojeni kratki opisi svakog modula. Dodatne informacije o njima možete pronaći u korisničkom priručniku koji dolazi u setu, a dostupan je i u elektroničkom obliku za Neuron 1.0 ili Neuron 2.0.

Pomicanje joysticka po X (lijevo-desno) ili Y osi (gore-dolje) utječe na rad izlaznih modula (npr. pokretanje motora, mijenjanje visine tona na zujalici, promjena boje i intenziteta svjetla svjetlećoj diodi).

Potenciometar je analogni ulazni modul koji utječe na efekt rada izlaznih modula u ovisnosti o položaju u kojem je postavljen (npr. intenzitet svjetla svjetleće diode).

Tipkalo je digitalni ulazni modul. Kratkim pritiskom na tipkalo pokreće se rad izlaznih modula, a otpuštanjem se prekida. Dugim pritiskom (5 sekundi) na tipkalo ono prelazi u aktivno stanje (kao da je pritisnuto).

Ovaj modul se koristi za detektiranje udaljenosti spoja od prepreke u rasponu od 3 do 300 cm.

Ovaj modul omogućuje fotografiranje. Koristi se uz pametan uređaj preko Neuron aplikacije spajanjem na Wi-Fi modul USB kabelom.

*nalazi se samo u Neuron 1.0 setu

Žiroskop je ulazni modul koji služi za određivanje pokreta i položaja spoja u kojem se nalazi. Može se koristiti za mjerenje vrijednosti kutova u kojem je spoj postavljen i akceleracije. Kad osjeti vibraciju (promjenu u položaju), odašilje signal dalje u spoj.

Ovaj ulazni modul detektira boju. Senzor za boju se aktivira kad mu se približe predmeti. Ovisno o boji koju detektira, utječe na rad izlaznih modula. Na displeju se ispisuju vrijednosti crvene, zelene i plave boje sadržane u boji predmeta koju senzor očitava (od 0 do 255).

Ovaj modul sadrži dva infracrvena senzora (odašiljač i prijemnik) kojima detektira infracrvenu svjetlost na udaljenosti od 0 do 2 cm od podloge na kojoj se nalazi. To primjerice omogućuje da se spoj kreće po bijeloj podlozi prateći crnu liniju i obrnuto.

Ovaj modul može detektirati pokret ljudi unutar 3 metra. Ako senzor detektira pokret, šalje signal sljedećem modulu u spoju u trajanju od 5 sekundi. Kad se uključi, na početku će indikator na njemu svijetliti 5 sekundi te će nakon toga biti spreman za rad.

Svjetlosni senzor je analogni ulazni modul koji može detektirati intenzitet svjetla u prostoru. U ovisnosti o intenzitetu svjetla šalje signal izlaznom modulu (što jači intenzitet svjetla, to jači izlazni signal). Ako se svjetlosni senzor poveže s displejom, na njemu će se prikazati izmjerena  količina svjetla u brojčanom rasponu od 0 do 100.

Senzor za zvuk je analogni ulazni modul koji detektira intenzitet zvuka u prostoru. U ovisnosti o intenzitetu zvuka šalje signal izlaznom modulu (što jači intenzitet, to jači izlazni signal). Ako se senzor za zvuk poveže s displejom, na njemu će se prikazati izmjerena količina zvuka u brojčanom rasponu od 0 do 100.

Funny touch je ulazni modul kojim se bilo koji provodljivi objekt pretvara u dodirni prekidač. Uz njega se koriste dio za uzemljenje (GND žica) i 4 funny prekidača (provodljivi nastavci). Dio za uzemljenje se spaja na slot 2, a dio s funny prekidačima na slot 1 ovog modula. Na svaki funny prekidač može se pričvrstiti provodljivi predmet. Kako bi se strujni krug zatvorio, jednom rukom je potrebno držati dio za uzemljenje, a drugom rukom dodirnuti provodljivi predmet spojen na jedan od funny prekidača. Na modulu će zasvijetliti plavi indikator funny prekidača koji je u strujnom krugu. Istovremeno može biti aktivno više funny prekidača.

Ovaj senzor dolazi sa sondom koju se gurne u zemlju kako bi se izmjerila njezina vlažnost. Izmjerena vrijednost može se prikazati u brojčanom obliku na displeju u rasponu od 0% od 100%.

Ovaj ulazni modul ima temperaturnu sondu koja se na njega povezuje. Njome senzor mjeri temperaturu od -55°C do 125°C. Sonda se može uroniti i u tekućinu za mjerenje njezine temperature.

Napomena: kabel sonde se može oštetiti kada je temperatura tekućine iznad 100°C.

Ovaj senzor detektira vrijednost temperature i vlage u prostoru u kojem se nalazi. Ako se na njega spoji displej, na displeju se ispisuju izmjerene vrijednosti. Može izmjeriti temperaturu u rasponu od -40°C do 125°C te vlagu od 0% do 100%.

Ovaj modul se koristi za detektiranje udaljenosti spoja od prepreke u rasponu od 2 do 200 cm. Senzor dometa sadrži IR odašiljač i IR prijemnik. IR odašiljač emitira infracrveno svjetlo što se reflektira od prepreke. Reflektiranu infracrvenu svjetlost detektira IR prijemnik. Za razliku od ultrazvučnog senzora, može mjeriti udaljenost od objekata koji imaju kompleksniju površinu.

*nalazi se samo u Neuron 2.0 setu