Trčeće svjetlo

Zadatak

Na mikrokontroler spojite tri svjetleće diode. Napišite program koji će redom uključivati svjetleće diode s lijeva na desno. U svakom trenutku uključena je samo jedna svjetleća dioda. Nakon isključivanja posljednje svjetleće diode ponovno se uključuje prva i ciklus kreće od početka. Svaka svjetleća dioda je uključena 300 milisekundi.

Prikaz spajanja

Arduino kod
int led1 = 6;                  //definiraj led1 = 6
int led2 = 7;                  //definiraj led2 = 7
int led3 = 8;                  //definiraj led3 = 8

void setup() {
  pinMode(led1, OUTPUT);       //postavi izvod led1 kao izlazni
  pinMode(led2, OUTPUT);       //postavi izvod led2 kao izlazni
  pinMode(led3, OUTPUT);       //postavi izvod led3 kao izlazni
  digitalWrite(led1, LOW);     //isključi LED diodu 1 - početno stanje
  digitalWrite(led2, LOW);     //isključi LED diodu 2 - početno stanje
  digitalWrite(led3, LOW);     //isključi LED diodu 3 - početno stanje
}

void loop() { 
  digitalWrite(led1, HIGH);    //uključi LED diodu 1
  delay(300);                  //čekaj 300 ms
  digitalWrite(led1, LOW);     //isključi LED diodu 1
  
  digitalWrite(led2, HIGH);    //uključi LED diodu 2
  delay(300);                  //čekaj 300 ms
  digitalWrite(led2, LOW);     //isključi LED diodu 2
  
  digitalWrite(led3, HIGH);    //uključi LED diodu 3
  delay(300);                  //čekaj 300 ms
  digitalWrite(led3, LOW);     //isključi LED diodu 3
}