Stalna vrijednost RGB diode

Što ćete naučiti:

– Upravljati jačinom svjetla pomoću tipkala

Zadatak

Na izvode mikrokontrolera s mogućnošću pulsno-širinske modulacije (PWM) spojite RGB svjetleću diodu. Napišite program koji će crveni segment RGB svjetleće diode uključiti da svijetli sa 50% jačine svjetlosti, zeleni segment sa 80% i plavi segment sa 25% jačine svjetlosti.

Prikaz spajanja

Arduino kod
int ledR = 3;                    //definiraj ledR = 3
int ledG = 4;                   //definiraj ledG = 4
int ledB = 5;                   //definiraj ledB = 5

void setup() {
  pinMode(ledR, OUTPUT);        //postavi izvod ledR kao izlazni
  pinMode(ledG, OUTPUT);        //postavi izvod ledG kao izlazni
  pinMode(ledB, OUTPUT);        //postavi izvod ledB kao izlazni
  digitalWrite(ledR, HIGH);     //isključi crveni segment - početno stanje
  digitalWrite(ledG, HIGH);     //isključi zeleni segment - početno stanje
  digitalWrite(ledB, HIGH);     //isključi plavi segment - početno stanje
}

void loop() {
  analogWrite(ledR, 127);       //uključi crveni segment na 50%
  analogWrite(ledG, 204);        //uključi zeleni segment na 80%
  analogWrite(ledB, 64);       //uključi plavi segment na 25%
}