Spajanje potenciometra i očitanje na serijski port

Što ćete naučiti:

– Očitati promjenu analogne vrijednosti preko serijskog monitora

Zadatak

Spojite jedan potenciometar na izvod broj (A0) Arduina i napravite program koji će očitavati vrijednosti potenciometra preko serial monitora.
Potenciometar spada u pasivne elektroničke elemente i to je promjenjivi otpornik, njegov otpor se može ručno mijenjati.
U ovom slučaju koristiti ćete linearni potenciometar vrijednosti 10k ohma. Između dviju bočnih igala bit će maksimalna vrijednost (1023) dok se promjenjivi otpor mjeri u rasponu između srednjeg i vanjskog dijela.
Naredba analog read (); očitava referentni napon od 5V i prikazuje ga kao integer od 0 do 1023, gdje je 1023(5V) tj. maksimalna vrijednost, 511 (2,5V) srednja, a 0 minimalna (0V).
5 volti / 1024, 0049 volti (4.9 mV) je za analog read 1.

Prikaz spajanja

Arduino kod
int Potenciometar = A0;
void setup() {
  pinMode(Potenciometar, INPUT);                      //postavi izvod Potenciometar (A0) kao ulazni
  while (!Serial);                                    //pričekati spajanje uređaja na serial monitor
  Serial.println("Vrijednost potenciometra iznosi:"); //ispis teksta na serial monitoru
}
void loop() {
  int potenciometar = analogRead(Potenciometar);    //definiranje varijable potenciometar
  Serial.println(potenciometar);                    //ispis broja na serial monitoru
  delay(1000);                                      //pauza od 1 sekunde
}