Senzor za zvuk

Senzor za zvuk je analogni ulazni modul koji mjeri jačinu zvuka u prostoru. Temeljem jačine zvuka koji izmjeri, preko izvoda na koji je spojen, šalje micro:bitu vrijednost u rasponu od 0 do 1023. Što je jačina zvuka veća, veća je i vrijednost koju očitava micro:bit.

Zadatak

Izradite program kojim će se svjetleće diode na zaslonu micro:bita uključivati prema jačini zvuka koju izmjeri senzor. Odredite 5 raspona jačine zvuka i prema njima neka se uključuju redovi na zaslonu micro:bita. Niže uključen red znači slabiji zvuk. Mjerenje jačine zvuka neka se događa svakih nekoliko sekundi.

Spajanje modula

U pločicu smjestite micro:bit. Na mjestima za spajanje elektroničkih modula kablovima povežite i spojite senzor za zvuk kao što vidite na prikazu spoja. U ovom primjeru koristi se samo senzor za zvuk koji je analogni ulazni modul te ga spojite na izvod P0 (možete i na P1 ili P2).

Upute za izradu programa

1. korak

Kreirajte varijablu zvuk i postavite je u on start blok. U tu varijablu će se pohranjivati izmjerena jačina zvuka pa joj dodijelite vrijednost analog read pin P0 iz kategorije Pins.

2. korak

S obzirom na to da se zvuk treba neprestano očitavati te da se njegova jačina mijenja tijekom vremena, u forever petlju ponovno postavite naredbu kojom se varijabli zvuk dodjeljuje vrijednost koju očitava senzor.

Nakon toga slijedi dio programa kojim se provjerava kojem rasponu pripada izmjerena jačina zvuka te prema njoj uključuju redovi na zaslonu micro:bita.

Rasponi neka budu sljedeći:

  • manje i jednako 200
  • veće od 200 i manje ili jednako 400
  • veće od 400 i manje ili jednako 600
  • veće od 600 i manje ili jednako 800
  • veće od 800

Dodajte jedan if then else blok i smjestite ga na kraju u forever petlju. Definirajte najprije da se uključi zadnji red dioda (donji red) ako je izmjerena jačina zvuka manja ili jednaka 200.

Za uključivanje dioda iskoristite naredbu plot xy iz kategorije Led koja će se izvršavati unutar petlje for do.

3. korak

Klikom na znak plus ispod else dijela naredbe proširite blok dodajući else if dijelove kako biste definirali provjere ostalih raspona i načine uključivanja dioda.

4. korak

Na kraju dodajte pauzu i naredbu za brisanje prikaza zaslona kako bi se novim mjerenjem jačine zvuka uključio samo jedan red dioda.