Senzor za zvuk i traka

Zadatak

Izradite program kojim će se diode na traci uključivati žutom bojom prema jačini zvuka u prostoru. Što je zvuk jači, to neka svijetli veći broj dioda.

Spajanje modula

U pločicu smjestite micro:bit. Na mjestima za spajanje elektroničkih modula kablovima povežite i spojite senzor za zvuk te traku kao što vidite na prikazu spoja. Traku spojite na P0, a senzor za zvuk koji je analogni ulazni modul spojite na izvod P1.

Upute za izradu programa

Napomena: Za programiranje trake s RGB svjetlećim diodama, u Makecode editoru potrebno je dodati kategoriju naredbi Neopixel. Upute za dodavanje Neopixel kategorije možete pogledati ovdje.

1. korak

Na početku je potrebno definirati da u programu koristite RGB traku sa svjetlećim diodama. To ćete učiniti odabirom prve naredbe (set strip to) iz kategorije Neopixel. Naredbu set strip to smjestite u on start blok. U dijelu naredbe gdje možete odrediti parametre, postavite P0 jer je na tom izvodu spojena traka, umjesto 24 upišite broj 7 jer se od toliko dioda traka sastoji i kao format ostavite zadanu vrijednost RGB (GRB format).

2. korak

Kreirajte varijablu glasnoca preko koje ćete povezati vrijednost koju očitava senzor za zvuk i broj dioda koje se trebaju biti uključene/isključene. To možete učiniti preko naredbe za mapiranje iz kategorije Pins. Naredba za mapiranje se sastoji od nekoliko dijelova. Dio map odnosi se na vrijednost koju je potrebno povezati s nekom drugom vrstom vrijednosti (u ovom slučaju preko te naredbe povezuje se vrijednost senzora za zvuk koju očitava micro:bit s brojem svjetlećih dioda koje treba uključiti ili isključiti); dijelovi naredbe from low i from high odnose se na minimalnu i maksimalnu vrijednost koju može imati ona koju mapiramo (ovdje su to 100 i 600 jer želimo mapirati vrijednosti koje očitava senzor za tvuk u tom rasponu); dijelovi naredbe to low i to high se odnose na minimalnu i maksimalnu vrijednost one s kojom povezujemo (broj svjetlećih dioda). Na taj način ste povezali uključivanje broja dioda na traci s jačinom zvuka koju očitava senzor.

3. korak

Svaki put nakon očitanja vrijednosti senzora za zvuk u zadanom rasponu neka se uključuju/isključuju diode na traci u rasponu dobivenom mapiranjem. To ćete postići naredbom set range to.

4. korak

Na kraju dodajete naredbu za žutu boju kojom će diode svijetliti (pripazite da postavite range umjesto strip) te naredbu strip show kako bi se uključivanje i isključivanje prikazalo na traci.