Senzor za temperaturu i vlagu

Senzor za temperaturu i vlagu sastoji se od senzora DHT11, koji mjeri vlagu zraka pomoću promjene otpora i NTC-a koji mjeri temperaturu.  Senzor može mjeriti temperaturu u rasponu od 0 ℃ do 50 ℃ (s odstupanjima iznosa ± 2 ℃), a vlagu zraka u rasponu od 20-90% RH (s odstupanjima iznosa ± 5% RH). Na upravljačkoj pločici (mCore) povezuje se RJ25 kabelom na bilo koji port.

Dodavanje naredbi za senzor za temperaturu i vlagu

Nakon što ste u mBlock programu odabrali mBot kao uređaj za koji izrađujete programski kôd, potrebno je dodati naredbu za senzor za temperaturu i vlagu.

Ispod kategorija naredbi, odaberite opciju exstension.

Otvorit će se prozor (Extension center) u kojem možete odabrati set naredbi za dodatne senzore za mBot.

Pronađite kategoriju Maker’s Platform. Pritisnite na Add i tako preuzmite set naredbi u kojima se nalazi naredba za senzor za temperaturu i vlagu.

U popisu kategorija naredbi na posljednjem mjestu ćete naći kategoriju Makers Platform.

Naredba za senzor za temperaturu i vlagu

Naredba

Objašnjenje

Parametar 1: Označava port na koji je spojen senzor za temperaturu i vlagu na upravljačku pločicu mBota.

Parametar 2: Označava mjeri li se vlaga (humidity) ili temperatura (temperature).

Primjeri programa za senzor za temperaturu i vlagu

Prilikom programiranja senzora za temperaturu i vlagu  provjerite na kojem ulazu (portu) je spojen senzor na upravljačkoj pločici te u skladu s time izradite program.

Provjera vrijednosti senzora

Senzor za temperaturu i vlagu je spojen na port 1 na upravljačkoj pločici mBota. Nakon povezivanja mBota na računalo opcijom Connect, potrebno je odabrati Live način rada u izborniku mBlocka te ažurirati firmware na mBotu prije korištenja senzora. Ažuriranje se radi odabirom opcije Setting  – Update Firmware – Updates. Nakon ažuriranja firmware-a potrebno je ponovno povezati mBot s računalom opcijom Connect.

Vlaga

Kako biste provjerili vrijednost vlage u zraku koju očitava senzor, u kategoriji Makers Platform potrebno je pronaći naredbu za senzor za temperaturu i vlagu te je obilježiti kvačicom.

Temperatura

Kao i za vlagu, može se provjeriti i vrijednost temperature koju očitava senzor. U naredbi promijenite drugi parametar u temperature te naredbu obilježite kvačicom.

Vanjskim utjecajem mijenjajte vrijednosti temperature i vlage te u lijevom prozoru makeBlock programa provjerite vrijednosti koje se ispisuju.

Detektiranje vlage

U ovom programu se pomoću senzora mjeri postotak vlage u zraku.

Kada je vlaga u zraku veća od 60%, mBot zasvira i zasvijetli plavim svjetlećim diodama.

Inače svjetleće diode ne svijetle.

Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Zaklade “Hrvatska za djecu”. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Instituta za razvoj i inovativnost mladih i ni pod kojim uvjetima ne može se smatrati kao odraz stajališta Zaklade “Hrvatska za djecu.”