Senzor za pokret – svjetleća dioda i brojač

Senzor ta pokret je digitalni ulazni modul BOSON seta i kao takav se može spojiti na bilo koji izvod pločice. Kad detektira pokret u prostoru aktivira se (izvod na koji je spojen poprima vrijednost 1, a inače je 0). Kad detektira pokret, ostaje u aktivnom stanju otprilike 5 sekundi, a zatim ponovno postaje neaktivan ako pokreta tj. promjena nakon toga više nema (do sljedeće aktivacije).

Ovim primjerom je prikazano kako digitalni ulazni modul (senzor za pokret) upravlja radom digitalnog izlaznog modula (svjetleća dioda).

Zadatak

U ovom primjeru napravite program kojim ćete preko senzora za pokret brojati koliko puta je netko prošao pored senzora. U trenutku detekcije pokreta neka se uključi svjetleća dioda, a broj prikaže na zaslonu micro:bita.

Spajanje modula

U pločicu smjestite micro:bit. Na mjestima za spajanje elektroničkih modula kablovima povežite i spojite senzor za pokret te svjetleću diodu kao što vidite na prikazu spoja. Senzor za pokret kao digitalni ulazni modul se može spojiti na bilo koji izvod na pločici. Svjetleća dioda može biti digitalni ili analogni izlazni modul te se isto može spojiti na bilo koji izvod.  U ovom primjeru, prema prikazu spajanja, senzor za pokret je spojen na izvod P0, a svjetleća dioda na izvod P1. USB kabelom povežite micro:bit s računalom kako bi spoj dobio napajanje i kako biste prebacili program na micro:bit.

Upute za izradu programa

1. korak

Na početku programa kreirajte varijablu broj u koju će se pohranjivati vrijednost koliko puta je senzor detektirao pokret. Kreirajte i varijablu detektiraj kojoj na početku dodijelite logičku vrijednost true iz kategorije Logic. Varijabla detektiraj služi tome da regulira ispravno zbrajanje detekcije pokreta. Kad je ona istinita (true), micro:bit će povećati varijablu broj prilikom detekcije pokreta. No, nakon toga varijabla detektiraj mora postati neistinita (false) kako se vrijednost varijable broj ne bi nastavio povećavati tijekom vremena kada je senzor za pokret aktiviran (5 sekundi od detekcije pokreta). Nastavak objašnjenja o tome pogledaj u 4. koraku izrade ovog programa.

Obje varijable postavite u on start blok.

2. korak

U forever petlji treba definirati uvjet kojim se ispituje je li senzor za pokret uočio primjenu. Ako se netko približio senzoru on poprima vrijednost 1 te se uključuje svjetleća dioda. Za uključenje svjetleće diode micro:bit mora na izvod na koji je ona spojena postaviti vrijednost 1 (digital write pin P1 to 1).

3. korak

Inače, kad senzor za pokret ne detektira promjenu, varijabla detektiraj ponovno postaje istinita (true), a svjetleća dioda se isključuje dioda (digital write pin P1 to 0).

4. korak

Da biste mogli izbrojati koliko puta je senzor detektirao pokret, u if dijelu naredbe u forever petlji potrebno je ugnijezditi novu if then naredbu i smjestiti je ispod postojećih naredbi. U njoj definirajte ako je varijabla detektiraj istinita, tada neka se vrijednost varijable broj poveća za 1, a varijabla detektiraj nakon toga neka postane neistinita. To je potrebno da brojač ne bi brojao više od jedan u trenutku kad senzor detektira pokret.