Rod i broj

Izradite programe za dva micro:bita koji komuniciraju radio vezom i kojima će učenici vježbati rod i broj imenica. Na jednom micro:bitu se prikaže imenica, a učenik na drugom micro:bitu mora odrediti rod i broj te imenice.

Korištenje s učenicima
Predmet Hrvatski jezik
Razred 4., osnovna škola

Odgojno-obrazovni ishodi  

 

A. 4. 1. Učenik razgovara i govori u skladu s komunikacijskom situacijom.

A. 4. 5. Učenik oblikuje tekst primjenjujući znanja o imenicama, glagolima i pridjevima uvažavajući gramatička i pravopisna pravila.

Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Napomena: micro:bit simulatori ne mogu međusobno komunicirati radio vezom izvan Makecode editora, stoga micro:bit simulatori prikazuju samo ispis imenica, roda i broja.

Micro:bit 1

Pritiskom na tipku A prikaže se nasumično odabrana imenica.

Micro:bit 2

Pritiskom na tipku A izabire se rod i broj imenice.

Pritiskom na tipku B potvrđuje se izbor roda i broja imenice.