RGB svjetleće diode

Na robotu se nalazi 6 svjetlećih dioda. Dvije LED diode koje ste programirali u prethodnoj lekciji svijetle samo crvenom bojom i nalaze se s prednje strane robota.

Sa stražnje strane nalaze se 4 RGB svjetleće diode koje se mogu zasebno ili zajedno programirati. Osim nijanse boje kojom diode mogu svijetliti, može se odrediti i intenzitet samog svjetla. Maksimalan intenzitet svjetla u programu je 255. Spojene su na izvod P15 i označene su brojevima 0-3.

Naredbe za RGB svjetleće diode

Naredbe za RGB svjetleće diode nalaze se u Mind+ programu pod kategorijom Expansion Board.

Naredba

Objašnjenje

Određivanje broja RGB dioda koje se koriste u programu.  Prvi argument (P15) označava izvod na koji su spojene diode. Drugi argument označava broj dioda (0 = niti jedna dioda se neće uključiti; 1 = uključit će se samo RGB0 dioda; 2 = uključit će se RGB0 i RGB1 diode…)

Određivanje intenziteta kojim će svijetliti RGB diode. Drugi argument označava intenzitet svjetla (0-255).

Isključivanje svih RGB svjetlećih dioda.

Uključivanje jedne ili više RGB svjetlećih dioda odabranom bojom. Drugi i treći argument označavaju RGB diode označene brojevima 0-3.

Određivanje boje pomoću RGB vrijednosti boje (intenzitet crvene, zelene i plave u boji) koja se kreće od 0 do 255.

Primjeri programa za RGB svjetleće diode

Izmjena boje RGB svjetlećih dioda

Micro:Maqueen Plus sa sve 4 RGB diode svijetli crvenom bojom 1 sekundu, a zatim plavom bojom 1 sekundu. Izmjena svjetala se ponavlja beskonačno mnogo puta.

U naredbi micro:bit starts nalazi se forever petlja iz Control kategorije. Unutar nje je naredba pin P15 RGB 0 to 4 show color s odabranom crvenom bojom.

Ta naredba se nalazi u Expansion Board kategoriji. Ona osvijetli sve četiri RGB svjetleće diode crvenom bojom. Nakon 1 sekunde, naredbom pin 15 RGB 0 to 4 show color odabrana je plava boja te sve RGB diode svijetle plavom bojom pola sekundi.

Redoslijed RGB svjetlećih dioda

U ovom programu, RGB svjetleće diode uključuju se jedna po jedna počevši od prve tako da prva svijetli crveno, druga zeleno, treća ljubičasto i četvrta žuto. Pauza između uključivanja dioda je pola sekunde, a nakon što se sve uključe, sve se isključe ponovno krenu s uključivanjem istim redoslijedom.

U naredbi micro:bit starts nalazi se forever petlja iz Control kategorije. Uključivanje pojedine RGB diode odvija se naredbom pin P15 RGB 0 to 4 show color iz Expansion Board kategorije. U prvoj naredbi broj 4 je zamijenjen brojem 0 i odabrana je crvena boja, u drugoj naredbi oba broja su zamiejnjena brojem 1 i odabrana zelena boja, u trećoj naredbi oba broja su 2 i odabrana je ljubičasta boja, a u četvrtoj su oba broja 3 i odabrana je žuta boja. RGB diode na robotu su označene brojevima 0-3, a budući da su brojevi u pojedinim naredbama jednaki uključit će se samo jedna RGB svjetleća dioda. Između svake naredbe stavljena je pauza od 500 milisekundi (wait 0.5 seconds). Naredbom pin P15 clear all LEDs se isključuju sve RGB svjetleće diode na pola sekunde. Nakon toga sve kreće ispočetka.