RGB noćna lampa – potenciometar i traka s RGB svjetlećim diodama

Opis projekta

U ovom projektu koristit ćete analogni ulazni modul potenciometar i RGB traku kao izlazni modul. Potenciometrom ćete regulirati intenzitet svjetla RGB trake. Ideja projekta je da traka bude poput noćne lampe koja će svijetliti plavom bojom, a zakretanjem potenciometra će se jačina svjetla smanjivati ili povećavati.

Od papira ili kartona izradite svoju verziju noćne lampe. Pronađite inspiraciju u našem primjeru u kreativnom kutku.

Potrebni moduli

  • pločica za spajanje elektroničkih modula
  • USB kabel za napajanje
  • 1 kabel za spajanje modula
  • potenciometar
  • traka s RGB svjetlećim diodama

Spajanje modula

U pločicu smjestite micro:bit. Na mjestima za spajanje elektroničkih modula kablovima povežite i spojite potenciometar i traku kao što vidite na prikazu spoja. Potenciometar je analogni ulazni modul pa se može spojiti samo na izvode koji su analogni. To su izvodi P0, P1 ili P2 na pločici. Micro:bit preko izvoda na kojem je spojen potenciometar kao analogni ulazni modul očitava stanje njegovog signala čiji se raspon kreće u vrijednostima od 0 do 1023.  Prema prikazu spajanja potenciometar je spojen na izvod P1, a traka na izvod P0. USB kabelom povežite micro:bit s računalom kako bi spoj dobio napajanje i kako biste prebacili program na micro:bit.

Upute za izradu programa

Napomena: Za programiranje trake s RGB svjetlećim diodama, u Makecode editoru potrebno je dodati kategoriju naredbi Neopixel. Upute za dodavanje Neopixel kategorije možete pogledati ovdje.

1. korak

U programu najprije inicijalizirajte RGB traku te namjestite argumente u naredbi.

2. korak

Za reguliranje intenziteta svjetla kojim svijetle diode na traci upotrijebite naredbu strip set brightness 255 koja se nalazi u Neopixel kategoriji. Postavite je u forever petlju.

Da biste povezali intenzitet svjetla s vrijednosti koju potenciometar šalje micro:bitu upotrijebite naredbu za mapiranje (kategorija Pins) i postavite je kao argument naredbe strip set brightness.

Vrijednost koju mapirate je ona koja se očitava na izvodu P1 jer je na njemu spojen potenciometar. U dijelu from low i from high upišite 0 i 1023 jer je to raspon vrijednosti koji se mora skalirati u novi raspon. U dio to low i to high upišite 0 i 255 jer je to raspon intenziteta svjetla.

Na kraju dodajte naredbu kojom će traka svijetliti plavom bojom (strip show color blue).

Kreativni kutak