RGB kompas – glavne i sporedne strane svijeta

Opis projekta

U ovom projektu koristit ćete samo RGB traku iz BOSON seta koja će prikazati prema kojoj strani svijeta je usmjeren micro:bit. Ideja projekta je da traka svijetli različitim bojama ovisno o detektiranoj strani svijeta. Osim glavnih strana svijeta neka se prate i sporedne strane svijeta. Neka traka svijetli na sljedeći način:

 • Sjever – plavo
 • Istok – žuto
 • Jug – crveno
 • Zapad – zeleno
 • Sjeveroistok – plavo (4 diode) i žuto (3 diode)
 • Sjeverozapad – plavo (4 diode) i zeleno (3 diode)
 • Jugoistok – crveno (diode) i žuto (3 diode)
 • Jugozapad – crveno (4 diode) i zeleno (3 diode)

U kreativnom kutku pogledajte kako ove module i program iskoristiti za izradu kompasa.

Potrebni moduli

 • pločica za spajanje elektroničkih modula
 • USB kabel za napajanje
 • traka s RGB svjetlećim diodama

Spajanje modula

U pločicu smjestite micro:bit. Na mjestu za spajanje elektroničkih modula spojite RGB traku na izvod P0. USB kabelom povežite micro:bit s računalom kako bi spoj dobio napajanje i kako biste prebacili program na micro:bit.

Upute za izradu programa

Napomena: Za programiranje trake s RGB svjetlećim diodama, u Makecode editoru potrebno je dodati kategoriju naredbi Neopixel. Upute za dodavanje Neopixel kategorije možete pogledati ovdje.

1. korak

Inicijalizirajte traku naredbom set strip to iz kategorije Neopixel te namjestite argumente. Kreirajte varijable G i S koje će se odnositi na niz dioda na traci prilikom uključivanja svjetla za sporedne strane svijeta. Varijabla G se odnosi na prve 4 diode na traci , a varijabla S na preostale 3 diode.

2. korak

Stvorite još jednu varijablu – Kompas, postavite je u forever petlju i dodijelite naredbu compass heading (°) iz Input kategorije. Ta naredba se odnosi na stranu svijeta. Kako biste stranu svijeta povezali s odabranom bojom kojom traka mora svijetliti, odredite raspon stupnjeva za svaku stranu svijeta. If then naredbom provjerite u kojem se rasponu varijabla Kompas nalazi i prema tome uključite diode na traci.

Rasponi:

 • Sjever – veće od 337° ili jednako i manje od 22°
 • Sjeveroistok – veće od 22° i  jednako i manje od 67°
 • Istok – veće od 67° i  jednako i manje od 112°
 • Jugoistok – veće od 112° i  jednako i manje od 157°
 • Jug – veće od 157° i  jednako i manje od 202°
 • Jugozapad – veće od 202° i  jednako i manje od 247°
 • Zapad – veće od 247° i  jednako i manje od 292°
 • Sjeverozapad – veće od 292° i  jednako i manje od 337°
Kreativni kutak