Reguliranje intenziteta svjetla

Opis projekta

U ovom projektu upoznat ćete analogni ulazni modul potenciometar. Pomoću potenciometra ćete regulirati intenzitet svjetla svjetleće diode koja će u ovom projektu biti analogni izlazni modul. Ovisno o položaju potenciometra, svjetleća dioda će svijetliti jače ili slabije.

Dodatno, možete regulirati i rad svjetlećih dioda na zaslonu micro:bita i poigrati se s mogućnostima. Izradite program kojim će svjetleće diode na micro:bitu svijetliti jednakim intenzitetom kao vanjska svjetleća dioda. Intenzitet svjetla se regulira potenciometrom.

U kreativnom kutku pogledajte kako ove module i program iskoristiti za izradu origami lampe.

Potrebni moduli

  • Pločica za spajanje elektroničkih modula
  • USB kabel za napajanje
  • 2 kabela za spajanje modula
  • potenciometar
  • svjetleća dioda

Spajanje modula

U pločicu smjestite micro:bit. Na mjestima za spajanje elektroničkih modula kablovima povežite i spojite potenciometar te svjetleću diodu kao što vidite na prikazu spoja. Potenciometar je analogni ulazni modul pa se može spojiti samo na izvode koji su analogni. To su izvodi P0, P1 ili P2 na pločici. Micro:bit preko izvoda na kojem je spojen potenciometar kao analogni ulazni modul, očitava stanje njegovog signala čiji se raspon kreće u vrijednostima od 0 do 1023. Već ste naučili da svjetleća dioda može biti digitalni ili analogni izlazni modul.  U ovom projektu će svjetleća dioda biti analogni izlazni modul što znači da je se može spojiti samo na izvode P0, P1 ili P2. Ovisno o vrijednosti analognog signala koji će svjetleća dioda primiti preko svog izvoda, svijetlit će jačim ili slabijim intenzitetom. Što je veća vrijednost signala, to dioda svijetli jače. Prema prikazu spajanja, potenciometar je spojen na izvod P0, a svjetleća dioda na izvod P1. USB kabelom povežite micro:bit s računalom kako bi spoj dobio napajanje i kako biste prebacili program na micro:bit.

Upute za izradu programa

1. korak

Sve naredbe u ovom programu smjestite u forever petlju iz kategorije Basic kako bi se program neprestano izvršavao. Tako ćete cijelo vrijeme moći pratiti promjene u intenzitetu rada svjetleće diode dok okrećete potenciometar.

S obzirom na to da je svjetleća dioda ovaj put analogni izlazni modul, micro:bit na izvodu P1 na kojem je ona spojena postavlja analognu vrijednost od 0 do 1023 koju očitava od analognog ulaznog modula, odnosno potenciometra.

U kategoriji Pins odaberite naredbu analog write pin P0 to 1023 i smjestite ju u forever petlju. Ovom naredbom definirat ćete vrijednost signala koji će izvod P1 primiti od micro:bita i prikazati u obliku intenziteta rada diode. Pritiskom na strelicu uz parametar P0, odaberite P1 jer je na njemu spojena svjetleća dioda.

2. korak

Trenutno u programu stoji da se na analogni izvod P1 postavlja vrijednost signala na maksimalnu, 1023. Vama za ovaj projekt treba da se na izvod P1 postavlja vrijednost signala koju regulira potenciometar. Kao i digitalne signale, micro:bit može očitavati i analogne signale. Iz kategorije Pins odaberite naredbu analog read pin P0.

Naredba analog read pin P0 predstavlja vrijednost signala na izvodu P0. Na tom izvodu je spojen potenciometar. Ovisno o njegovom položaju micro:bit očitava različitu vrijednost signala. Ako je potenciometar okrenut ulijevo, signal je manji. Ako je okrenut udesno, signal je veći. Smjestite naredbu analog read pin P0 kao argument naredbe analog read pin P1 umjesto broja 1023.

Ovim programom stvorena je veza između vrijednosti signala analognog ulaza (potenciometra) i vrijednosti signala analognog izlaza (svjetleće diode). Upravo ona vrijednost koja se očita na ulaznom modulu, postavlja se na izlazni.

3. korak

Sada ćete dodati naredbe kako bi potenciometar regulirao i način rada svjetlećih dioda na zaslonu micro:bita jednako kao i način rada vanjske svjetleće diode.

Za reguliranje intenziteta svjetla dioda na zaslonu micro:bita potrebna vam je naredba set brightness 255 iz kategorije Led, u dijelu more.

Trenutna vrijednost koja stoji u set brightenss naredbi je 255 i to je maksimalna vrijednost kojom svjetleće diode na micro:bitu mogu svijetliti.

4. korak

Sada je potrebno povezati vrijednost intenziteta svjetla svjetlećih dioda na zaslonu micro:bita, čiji je raspon od 0 do 255, s vrijednosti analognog signala izvoda P0 na kojem se nalazi potenciometar i čija se vrijednost kreće od 0 do 1023.

Da biste mogli povezati te vrijednosti, upotrijebite naredbu za mapiranje vrijednosti iz kategorije Pins i smjestite je kao vrijednost intenziteta svjetlećih dioda micro:bita u naredbu set brightness.

Ona omogućuje usklađivanje vrijednosti različitih raspona. Raspon vrijednosti analognog signala na izvodu P0, koji se kreće od 0 do 1023, preslikat će u raspon od 0 do 255.

5. korak

S obzirom na to da je potrebno premapirati vrijednost analognog signala izvoda P0, naredbu analog read pin P0 smjestite u map dio naredbe. U from low ostavite 0 te u from high ostavite 1023 jer je to njegov raspon. U dijelu to low također ostavite vrijednost 0 jer je ona u novom rasponu najniža, a u dijelu to high upišite 255 jer je to najveća vrijednost.

Za kraj je još potrebno dodati što će se prikazati na micro:bitu. Iz kategorije Basic odaberite naredbu show leds, smjestite je u forever petlju i iscrtajte sličicu po želji.

Kreativni kutak

U kreativnom kutku pogledajte kako od ovih modula i programa izraditi lampu kojoj možete regulirati način na koji će svijetliti.

Primjeri origami lampi

Moduli kao lampa