Profesionalne kompetencije

Izraditi FER

Profesionalne kompetencije – fokus na prezentacijske vještine u STEM-u