Princip učenja HuskyLens kamere

Sada kad ste naučili kako uključiti kameru i odabrati način njezina rada, spremni ste za upoznavanje principa po kojem kamera detektira, pamti i prepoznaje elemente u svom okruženju.

Prvi način rada kamere, prepoznavanje lica (Face Recognition), koristit će se u ovoj lekciji za detaljnije učenje i razumijevanje rada HuskyLens kamere. Funkcijom prepoznavanja lica kamera može prepoznati i pratiti naučena lica.

Odabir načina rada prepoznavanje lica

Za početak uključite kameru te funkcijskim tipkalom dođite do prepoznavanja lica te ga kratkim pritiskom odaberite.

Kad je kamera u ovom načinu rada, na zaslonu ćete u sredini vidjeti žuti plus.

Učenje i prepoznavanje jednog lica

1. korak

Usmjerite kameru prema bilo kojem licu. To može biti lice osobe koja vam je u blizini ili koristite izdvojene fotografije lica u  nastavku lekcije.

2. korak

Kad kamera prepozna da je ispred nje lice, na njenom će se zaslonu, oko žutog plusa, pojaviti bijeli okvir s nazivom Face.

3. korak

Da bi kamera sada zapamtila, i kasnije prepoznala lice koje trenutno vidi, usmjerite plus prema licu i kratko pritisnite tipkalo za učenje. U tom trenutku će okvir promijeniti boju u žutu, a licu će biti dodijeljen brojčana oznaka (ID).

4. korak

Kad kamera nakon toga ponovno detektira isto lice, na zaslonu će se pojaviti plavi okvir s nazivom Face: ID1. To znači da je lice naučeno i da će ga kamera moći kasnije prepoznati, pod uvjetom da je u načinu rada prepoznavanje lica.

Ako želite sada naučiti novo lice, potrebno je da kamera najprije zaboravi prethodno naučeno lice. Kratkim pritiskom na tipkalo za učenje na zaslonu će se prikazati poruka – Click again to forget (Pritisnite ponovno za zaboravljanje). Kratko pritisnite tipkalo za učenje ili dopustite da odbrojavanje završi. Tako će kamera zaboraviti naučeno lice. Na zaslonu kamere ćete ponovno ugledati žuti plus što znači da je ona spremna za novo učenje.

Postupak zaboravljanja potpuno je isti i u drugim načinima rada kamere.

Učenje i prepoznavanje više lica

Zadani način učenja lica je učenje samo jednog lica. Ta se postavka ovog načina rada kamere može promijeniti te ona može naučiti i zapamtiti više lica.

Pratite sljedeće korake i uključite opciju za učenje više lica:

1.

Dugim pritiskom funkcijskog tipkala uđite u izbornik načina rada prepoznavanja lica.

Pomicanjem tipkala pronađite opciju Learn Multiple.

2.

Kratkim pritiskom ju odaberite. Prikazat će se sivi kvadratić s lijeve strane klizača.

3.

Pomicanjem funkcijskog tipkala ju uključite (kvadratić na klizaču mora biti desno i plave boje). Još jednom kratko pritisnite tipkalo kako biste završili uključivanje ove opcije.

4.

Funkcijskim se tipkalom pomaknite skroz lijevo dok ne dođete do Save&Return. Kratko pritisnite tipkalo kako biste spremili učinjenu promjenu i izašli iz izbornika.

Ovdje su izdvojene fotografije 3 lica koja ćete naučiti kamerom prateći korake u nastavku.

Fotografije preuzete sa stranice: https://thispersondoesnotexist.com/.

1. korak

Usmjerite znak plus prema prvom licu i dugim pritiskom tipkala za učenje naučite lice prve osobe.

2. korak

Pustite tipkalo. Na zaslonu će se pojaviti plavi okvir s nazivom Face: ID1 i i poruka s odbrojavanjem. Kratko pritisnite tipkalo za učenje prije kraja odbrojavanja kako biste mogli prijeći na učenje idućeg lica.

3. korak

Kada kamera kasnije detektira to naučeno lice lice, na zalonu će se prikazati plavi okvir s nazivom Face: ID1.

4. korak

Učenje i prepoznavanje drugog lica jednako je kao i učenje i prepoznavanje prvoga. Usmjerite znak plus na drugo lice i držite tipkalo za učenje.

5. korak

Otpuštanjem tipkala prikazat će se žuti okvir s nazivom Face: ID2 i poruka s odbrojavanjem. Kratko pritisnite tipkalo za učenje prije kraja odbrojavanja kako biste mogli prijeći na učenje idućeg lica.

6. korak

Kada kamera kasnije detektira drugo naučeno lice lice, na zalonu će se prikazati žuti okvir s nazivom Face: ID2.

Prethodno opisani postupak ponavljajte dok kamera ne nauči sva lica koja želite.

Kada ne želite više učiti, pritisnite funkcijsko tipkalo ili pustite da odbrojavanje završi.

Svakom novom naučenom licu kamera će pridružiti brojčanu oznaku (ID).

Brojčana oznaka lica jednaka je poretku učenja i pamćenja lica.

Naučena lica bit će označena redom Face: ID1, Face: ID2, Face: ID3 (itd.) i imat će različite boje okvira.

Ako želite, kamera može naučiti i zapamtiti i vaše lice. Postavite kameru ispred svoga lica kao da snimate selfie. Zaslon kamere nećete moći vidjeti, ali status učenja i prepoznavanja možete odrediti prema bojama RGB svjetleće diode iznad kamere. Kad kamera prvi put detektira vaše lice, RGB dioda će svijetliti plavom bojom. Za vrijeme procesa učenja lica (dok je tipkalo za učenje pritisnuto), svijetlit će žuto. Kad je lice naučeno, RGB dioda će svijetliti zelenom bojom.

Korištenjem kamere, iskustveno ćete zaključiti da kamera može biti u modu učenja i prepoznavanja lica ili samo u modu prepoznavanja lica. Mod učenja i prepoznavanja lica je aktivan kad kameru uključite i kad ona u svojoj memoriji nema naučenih lica. Tada vidite na zaslonu znak plus koji možete usmjeriti prema licu te ga naučiti i prepoznati. Dok god ponavljate postupak učenja lica, aktivan je mod za učenje i prepoznavanje. U trenutku kad završite učenje svih lica ili se prebacite u neki drugi način rada kamere ili pak isključite kameru i potom ponovno uključite, kamera prelazi u mod kojim samo prepoznaje lica. Kod poznatih lica prikazat će se okvir u boji i ispisati njihova brojčana oznaka, a kod nepoznatih će se prikazati bijeli okvir i oznaka Face. U tom modu kamera ne može učiti. Za slučaj da želite da kamera nauči nova lica, potrebno je da prethodna zaboravi.

Učenje i zaboravljanje u određenoj funkciji rada ne utječe na naučeno u drugoj. Primjerice, ako ste u načinu rada prepoznavanja lica naučili lica, a zatim u načinu rada prepoznavanja boja naučili boje, za slučaj da se ponovno vratite u prepoznavanja lica i zaboravite ih, to neće utjecati na naučene boje.

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Instituta za razvoj i inovativnost mladih.

Projekt je 85% financiran iz EGP financijskog mehanizma, a 15% financiran iz državnog proračuna.

Tags: