Prikaz temperature putem grafa

Zadatak

Spojite temperaturni senzor BMP180 na Arduino MKR1000 shield. Izradite program i aplikaciju gdje sva mjerenja temperature zraka prikazujete preko grafa na Blynk aplikaciji putem SuperChart widgeta.

Prikaz spajanja

BMP180 senzor spojite na I2C priključak.

Arduino kod
#include <SPI.h>
#include <WiFi101.h>
#include <BlynkSimpleMKR1000.h>
#include "SFE_BMP180.h"
#include "Wire.h"

#define BLYNK_PRINT Serial

SFE_BMP180 tlak;
 
double tempZraka; 

// Upišite vlastiti token za autentifikaciju
char auth[] = "YourAuthToken";

// Upišite podatke o vašoj bežičnoj mreži
char ssid[] = "YourNetworkName";
char pass[] = "YourPassword";

void setup()
{
  // Debug console
  Serial.begin(9600);

  Blynk.begin(auth, ssid, pass);

  if(tlak.begin())  Serial.println("BMP180 uspjesno povezan.");
  else
  {
    Serial.print("BMP180 nije uspjesno povezan.");
    while(1);
  }
}

void loop()
{
  // Inicijalizacija Blynk aplikacije
  Blynk.run();

  // Ocitavanje temperature i pohranjivanje dobivene vrijednosti u varijablu
  tempZraka = ocitajTemperaturu();

  // Ispis temperature na serijskom monitoru
  Serial.print("Temp zraka = " + String(tempZraka));

  // Slanje vrijednosti unutar varijable tempZraka na Blynk aplikaciju koristeci virtualni pin
  Blynk.virtualWrite(V0, tempZraka);
}

 
double ocitajTemperaturu()
{
  char status;
  double temp;
  status = tlak.startTemperature();
  if(status != 0)
  {
    delay(status);
    status = tlak.getTemperature(temp);
    if(status != 0)
    {
      return(temp);
    }
  }
}

Izrada aplikacije

U aplikaciji izradite novi projekt, odaberite dodavanje novog widgeta te odaberite widget SuperChart. Ovim widgetom će se ispisivati temperatura uobliku grafa.

Izmijenite postavke widgeta SuperChart dodavanjem Datastreama Temperatura i odabirom odgovarajućeg izvoda (V0). U ovom projektu prvo ste očitali vrijednost temperaturnog senzora na Arduinu na easyC priključku, izračunali odgovarajuću vrijednost temperature te je onda poslali aplikaciji pomoću virtualne varijable V0. Stoga je potrebno odabrati virtualnu varijablu V0 da bi ispisali temperaturu na aplikaciji.

Ovime ste završili sa izradom aplikacije, a kako bi pokrenuli aplikaciju kliknite na znak Play u gornjem desnom uglu te primijetite kako se na grafu ispisuje temperatura okoline u kojoj se nalazite.