Potenciometar i traka

Zadatak

Izradite program kojim ćete okretanjem potenciometra uključivati i isključivati diode na traci (jednu po jednu).

Spajanje modula

U pločicu smjestite micro:bit. Na mjestima za spajanje elektroničkih modula kablovima povežite i spojite potenciometar te traku kao što vidite na prikazu spoja. U ovom primjeru koristi se potenciometar kao ulazni modul kojim će se regulirati uključivanje i isključivanje dioda na traci. Potenciometar spojite na izvod P1, a traku na P0.

Upute za izradu programa

Napomena: Za programiranje trake s RGB svjetlećim diodama, u Makecode editoru potrebno je dodati kategoriju naredbi Neopixel. Upute za dodavanje Neopixel kategorije možete pogledati ovdje.

1. korak

Na početku je potrebno definirati da u programu koristite RGB traku sa svjetlećim diodama. To ćete učiniti odabirom prve naredbe (set strip to) iz kategorije Neopixel. Naredbu set strip to smjestite u on start blok. U dijelu naredbe gdje možete odrediti parametre, postavite P0 jer je na tom izvodu spojena traka, umjesto 24 upišite broj 7 jer se od toliko dioda traka sastoji i kao format ostavite zadanu vrijednost RGB (GRB format).

2. korak

Kreirajte varijablu Diode preko koje ćete povezati položaj potenciometra i broj dioda koje se trebaju biti uključene/isključene. To možete učiniti preko naredbe za mapiranje iz kategorije Pins. Naredba za mapiranje se sastoji od nekoliko dijelova. Dio map odnosi se na vrijednost koju je potrebno povezati s nekom drugom vrstom vrijednosti (u ovom slučaju preko te naredbe povezuje se vrijednost potenciometra koju očitava micro:bit s brojem svjetlećih dioda koje treba uključiti ili isključiti); dijelovi naredbe from low i from high odnose se na minimalnu i maksimalnu vrijednost koju može imati ona koju mapiramo (ovdje su to 0 i 1023 jer potenciometar kao analogni ulazni modul ima taj raspon vrijednosti); dijelovi naredbe to low i to high se odnose na minimalnu i maksimalnu vrijednost one s kojom povezujemo (broj svjetlećih dioda). Na taj način ste povezali da se većim očitanjem vrijednosti potenciometra uključi više svjetlećih dioda na traci.

3. korak

Svaki put nakon očitanja vrijednosti potenciometra neka se uključuju/isključuju diode na traci u rasponu dobivenom mapiranjem. To ćete postići naredbom set range to.

4. korak

Dodajete još naredbu za boju u kojem će diode svijetliti (pripazite da postavite range umjesto strip) te naredbu strip show kako bi se promjene i svjetlo prikazale na traci.