Potenciometar i svjetleća dioda kao analogni izlazni modul

U ovom primjeru upoznat ćete analogni ulazni modul potenciometar koji služi za mijenjanje vrijednosti od minimalne do maksimalne u rasponu od 0 do 1023. Spaja se samo na izvode P0, P1 ili P2. Zakretanjem povećava ili smanjuje vrijednost koju micro:bit očitava na izvodu na kojem je potenciometar spojen.

Pomoću potenciometra ćete u ovom zadatku regulirati intenzitet svjetla svjetleće diode koja će funkcionirati kao analogni izlazni modul. Ovisno o položaju potenciometra, svjetleća dioda će svijetliti jače ili slabije. Kada se svjetleća dioda koristi kao analogni izlazni modul, tada joj se može regulirati intenzitet kojim svijetli (u rasponu od 0 do 1023) te mora biti spojena na izvode P0, P1 ili P2.

Ovim primjerom je prikazano kako analogni ulazni modul (potenciometar) upravlja radom analognog izlaznog modula (svjetleća dioda).

Zadatak

Izradite program kojim će micro:bit upravljati intenzitetom svjetla svjetleće diode u ovisnosti o zakretanju potenciometra. Neka se na zaslonu micro:bita ispisuje vrijednost analognog signala koji micro:bit prima od potenciometra.

Spajanje modula

U pločicu smjestite micro:bit. Na mjestima za spajanje elektroničkih modula kablovima povežite i spojite potenciometar te svjetleću diodu kao što vidite na prikazu spoja. Potenciometar je analogni ulazni modul pa se može spojiti samo na izvode koji su analogni. To su izvodi P0, P1 ili P2 na pločici. Micro:bit preko izvoda na kojem je spojen potenciometar kao analogni ulazni modul, očitava stanje njegovog signala čiji se raspon kreće u vrijednostima od 0 do 1023. U ovom primjeru će svjetleća dioda biti analogni izlazni modul što znači da je se može spojiti samo na izvode P0, P1 ili P2. Ovisno o vrijednosti analognog signala koji će svjetleća dioda primiti preko svog izvoda, svijetlit će jačim ili slabijim intenzitetom. Što je veća vrijednost signala, to dioda svijetli jače. Prema prikazu spajanja, potenciometar je spojeno na izvod P0, a svjetleća dioda na izvod P1. USB kabelom povežite micro:bit s računalom kako bi spoj dobio napajanje i kako biste prebacili program na micro:bit.

Upute za izradu programa

Sve naredbe u ovom programu smjestite u forever petlju jer želite da se program neprestano izvršava. Tako ćete cijelo vrijeme moći pratiti promjene u intenzitetu rada svjetleće diode dok okrećete potenciometar.

1. korak

S obzirom na to da je svjetleća dioda ovaj put analogni izlazni modul, micro:bit na izvodu P1, na kojem je ona spojena, postavlja analognu vrijednost od 0 do 1023 koju očitava od analognog ulaznog modula, odnosno potenciometra. U kategoriji Pins odaberite naredbu analog write pin P0 to 1023. Ovom naredbom definirat ćete vrijednost signala koji će izvod P1 primiti od micro:bita i prikazati u obliku intenziteta rada diode.

Naredbu smjestite u forever petlju. Pritiskom na strelicu uz parametar P0, odaberite P1 jer je na njemu spojena svjetleća dioda.

2. korak

Trenutno u programu stoji da se na analogni izvod P1 postavlja vrijednost signala na maksimalnu, 1023. Vama za ovaj projekt treba da se na izvod P1 postavlja vrijednost signala koju regulira potenciometar. Kao i digitalne signale, micro:bit može očitavati i analogne signale. Iz kategorije Pins odaberite naredbu analog read pin P0.

Naredba analog read pin P0 predstavlja vrijednost signala na izvodu P0. Na tom izvodu je spojen potenciometar. Ovisno o njegovom položaju micro:bit očitava različitu vrijednost signala. Ako je potenciometar okrenut prema minusu, signal je manji. Ako je okrenut prema plusu, signal je veći. Smjestite naredbu analog read pin P0 kao argument naredbe analog read pin P1 umjesto broja 1023.

Ovim programom stvorena je veza između vrijednosti signala analognog ulaza (potenciometra) i vrijednosti signala analognog izlaza (svjetleće diode). Upravo ona vrijednost koja se očita na ulaznom modulu, postavlja se na izlazni. Ta vrijednost može se provjeriti ako u program dodate naredbu za njezin prikaz na zaslonu micro:bita.

3. korak

Iz kategorije Basic odaberite prvu naredbu, show number. Naredbu smjestite u forever petlju.

Kao argument ove naredbe na mjesto nule smjestite naredbu analog read pin P0. Time će se na zaslonu micro:bita ispisivati vrijednost analognog signala na izvodu P0.

Isprobajte program na spoju. Kad je potenciometar u potpunosti okrenut prema minusu, svjetleća dioda je ugašena, a na zaslonu micro:bita se ispisuje broj 0. Kako potenciometar zakrećete prema plusu, svjetleća dioda sve jače svijetli, a na zaslonu micro:bita se ispisuju sve veći brojevi. Kad je potenciometar skroz okrenut prema plusu, svjetleća dioda svijetli najjačim intenzitetom, a na zaslonu micro:bita se ispisuje vrijednost 1023.