Pjesmica ”I love you”

Zadatak

Napišite programski kôd za mBot tako da se uvijek kad na njemu pritisnete tipkalo odsvira kratka poznata melodija.

U primjeru se koristi melodija dječje pjesmice ”I love you”.

Rješenje

Objašnjenje

mBot može pomoću naredbe play note reproducirati zvuk. Ovim programom mBot uvijek (forever petlja) kada pritisnete tipkalo (wait until when on-board button pressed) odsvira prve stihove dječje pjesmice I love you.

Primijetite da se naredba za svaku notu sastoji od dva argumenta – visina tona (npr. G4) i trajanje (npr. 0.5 beats). Poznati zvuk pjesmice dobije se mijenjanjem visine i trajanje svake note.