Pali – gasi diodu sa serijskim naredbama

Što ćete naučiti:

– Kako napisati program pomoću kojeg možemo paliti i gasiti diodu sa serijskim naredbama

Zadatak

Spojite jednu svjetleću diodu na izvod broj 6 Arduina i napravite program koji će upravljati svjetlećom diodom tako da slanjem broja jedan preko serial monitora uključite diodu, a slanjem nule isključite.

Prikaz spajanja

Arduino kod
int LedCrvena = 6;

void setup ()
{

  pinMode(LedCrvena, OUTPUT); // postavi izvod (6) kao izlazni
  Serial.begin(9600);         //brzina ispisa
  while (!Serial);            //pričekati spajanje na serial monitor
  //ispis teksta na serial monitoru
  Serial.println("Broj 1 pali LED, broj 0 gasi LED");

}

void loop() {

  if (Serial.available())     // ako je veza uspostavljena
  {
    int OnOFFvarijabla = Serial.parseInt();         //varijabla poprima vrijednost broja poslanog putem serijske veze
    if (OnOFFvarijabla == 1)                       //uvijet ako je 1
    {


      digitalWrite(1, HIGH);                         //uključi diodu
      Serial.println("Ledica je upaljena");          //ispiši tekst
    }
    if (OnOFFvarijabla == 0)                         //uvijet ako je 0
    {
      digitalWrite(1, LOW);                        //isključi diodu
      Serial.println("Ledica je ugašena");         //ispiši tekst
    }
  }
}