Obilazak mBota oko stolice

Zadatak

Izradite program kojim će robot obići stolicu tako da se oko nje kreće u obliku kvadrata. U ovom primjeru zadatka vodite računa o duljini puta koju robot mora prijeći sa svake strane stolice te o kutu pod kojim skreće. S obzirom na to da se radi o kvadratu sa svake strane stolice robot mora prijeći jednak put te skrenuti pod pravim kutem. Naredbom wait kojom regulirate vrijeme kretanja i skretanja postići ćete da se robot kreće u obliku pravokutnika. Duljina puta ovisit će i o veličini stolice koju koristite.

Rješenje

Objašnjenje

U ovom primjeru robot počinje s kretanjem pritiskom na tipku A na daljinskom upravljaču (wait until IR remote A pressed?). Najprije se kreće ravno u trajanju od 2 sekunde (move forward at power 60% for 2 secs). Time je prešao put prve stranice zamišljenog kvadrata oko stolice. Nakon toga skreće desno i kreće se ravno. Ta radnja ponavlja se tri puta, stoga je upotrebljena petlja repeat 3 unutar koje su smještene naredbe za skretanje udesno u trajanju od 0.65 sekundi (turn right at power 40% for 0.65 secs) i kretanje ravno kao na početku (move forward at power 60% for 2 secs). Na kraju se robot zaustavlja (stop moving).

Dodatni zadatak

Pokušajte modificirati program tako da se robot kreće u obliku pravokutnika oko stolice.