Naredbe za HuskyLens kameru

U nastavku proučite popis naredbi za programiranje rada HuskyLens kamere u Mind+ programu koje se nalaze pod kategorijom Sensor.

Naredba

Objašnjenje

Naredba za inicijalizaciju kamere u programu. Postavlja se na početku i izvršava samo jednom.

Odabir načina rada kamere. U isto vrijeme može biti odabran samo jedan način rada koji se može promijeniti bilo kad.

Upravljačka pločica (micro:bit) traži kameru da pohrani trenutni podatak koji je rezultat njezina opažanja.

Naredba daje vrijednost ukupnog broja naučenih podataka u trenutno odabranom načinu rada (primjerice ukupan broj naučenih lica).

Provjerava nalaze li se na zaslonu kamere okvir ili strelica.

Naredba daje vrijednost brojčane oznake elementa koji kamera opaža u centru okvira svog sučelja (poziva se u programu iz pohranjenog rezultata opažanja). Ako opaženi element nije prethodno naučen, program vraća vrijednost 0, inače -1.

Provjerava je li element određene brojčane oznake naučen i pohranjen u rezultatima.

Provjerava je li element određene brojčane oznake na zaslonu kamere.

Za element određene brojčane oznake daje vrijednost odabranog parametra (x ili y koordinatu centra okvira, visinu ili širinu okvira).

Naredba daje vrijednost ukupno vidljivih okvira ili strelica koje se nalaze na zaslonu kamere (za naučene i nenaučene elemente).

Naredba daje vrijednost brojčane oznake za određen element u okviru na zaslonu kamere.

Naredba daje ukupan broj elementa određene brojčane oznake vidljivih na zaslonu kamere.

Za navedeni element određene brojčane oznake daje vrijednost odabranog parametra (x ili y koordinatu centra okvira, visinu ili širinu okvira).

Ovom naredbom kamera uči jedan element. Naredbu možete koristiti umjesto pritiska na tipkalo za učenje.

Ovom naredbom se zaboravljaju svi naučeni podaci odabranog načina rada.

Ova naredba elementu odabrane brojčane oznake dodjeljuje ime

Naredba za ispis teksta na zaslonu kamere.

Naredba za brisanje teksta sa zaslona kamere.

Naredba kojom kamera fotografira ili uzima screenshot svog zaslona i pohranjuje na SD karticu.

Učitava ili pohranjuje element na SD karticu kamere.