Naizmjenično blinkanje dviju dioda

Što ćete naučiti:

– Kako se izvršava program mikrokontrolera
– Možete li istovremeno napraviti dvije radnje u kodu

Zadatak

Na Arduino spojite dvije svjetleće diode – jednu crvenu i jednu žutu, koristeći izvode 6 i 7. Napravite program da se diode naizmjenično uključuju. Na početku neka bude crvena uključena, a žuta isključena na pola sekunde te nakon toga neka bude crvena isključena, a žuta uključena na pola sekunde i neka se to ponavlja.

Prikaz spajanja

Arduino kod
int LedCrvena = 6;
int LedZuta = 7;

void setup() {
  pinMode(LedCrvena, OUTPUT);     //postavi izvod LedCrvena (6) kao izlazni
  pinMode(LedZuta, OUTPUT);       //postavi izvod LedZuta (7) kao izlazni
}

void loop() {
  digitalWrite(LedCrvena, HIGH);  //postavi izvod LedCrvena u stanje visoko - uključi diodu
  digitalWrite(LedZuta, LOW);     //postavi izvod LedZuta u stanje nisko - isključi diodu
  delay(500);                     //čekaj 500 milisekundi
  digitalWrite(LedCrvena, LOW);   //postavi izvod LedCrvena u stanje nisko - isključi diodu
  digitalWrite(LedZuta, HIGH);    //postavi izvod LedZuta u stanje visoko - uključi diodu
  delay(500);                     //čekaj 500 milisekundi
}