Model klima uređaja – potenciometar, traka s RGB svjetlećim diodama i ventilator

Opis projekta

U ovom projektu izradit ćete model klima uređaja koristeći potenciometar, traku s RGB svjetlećim diodama, ventilator i temperaturni senzor micro:bita. Ideja projekta je ta da se najprije na micro:bitu ispisuje trenutno izmjerena temperatura. U slučaju da želite da temperatura bude manja, pritisnete tipkalo A kako biste ušli u način rada za podešavanje željene temperature. Zakretanjem potenciometra podešavate željenu temperaturu koja se ispisuje na zaslonu micro:bita. Za potvrdu temperature koju ste namjestili pritisnete tipkalo B. Ako je željena temperatura manja od trenutno izmjerene, ventilator će početi s radom, a traka će svijetliti crveno. U slučaju da željena temperatura veća od trenutne, tada ventilator ne radi, a traka svijetli zeleno. U dijelu kad podešavate željenu temperaturu (pritiskom na tipkalo A), traka neka svijetli plavom bojom.

Pomoću ovih modula i programa u kreativnom kutku možete poput nas izraditi skladište u kojem ventilator radi kada je temperatura previsoka ili osmislite svoju kreativnu priču i odaberite materijale kojima ćete ventilator, potenciometar i RGB traku pretvoriti u funkcionalni sustav.

Potrebni moduli

  • pločica za spajanje elektroničkih modula
  • USB kabel za napajanje
  • 2 kabela za spajanje modula
  • potenciometar
  • traka s RGB svjetlećim diodama
  • ventilator

Spajanje modula

U pločicu smjestite micro:bit. Na mjestima za spajanje elektroničkih modula kablovima povežite i spojite module kao što vidite na prikazu spoja. Prema prikazu spajanja, traka je spojena na izvod P0, ventilator na P1, a potenciometar na P2. USB kabelom povežite micro:bit s računalom kako bi spoj dobio napajanje i kako biste prebacili program na micro:bit.

Upute za izradu programa

Napomena: Za programiranje trake s RGB svjetlećim diodama, u Makecode editoru potrebno je dodati kategoriju naredbi Neopixel. Upute za dodavanje Neopixel kategorije možete pogledati ovdje.

1. korak

Za početak u kategoriji Variables kreirajte sve varijable koje su potrebne u za ovaj projekt:

  • temp – trenutna temperatura
  • gtemp – željena temperatura
  • adj – varijabla za reguliranje načina rada (prikaz stvarne temperature ili podešavanje željene temperature)

U on start blok postavite naredbu za inicijalizaciju RGB trake i namjestite sve argumente u njoj. Dodatno, dodajte i varijablu gtemp te joj naredbama iz Math i Pins kategorije dodijelite vrijednost koja će broj 20 uvećavati za zaokruženu analognu vrijednost potenciometra podijeljenu sa 100.

Varijablu adj postavite na 0 tako da početni način rada bude prikaz stvarne temperature.

2. korak

Dodajte naredbe za pritisak na tipkalo A i tipkalo B za reguliranje načina rada. Ako se pritisne tipkalo A, prelazi se u način rada za podešavanje željene temperature pa neka tada varijabla adj ima vrijednost 1. Pritiskom na tipkalo B ponovno se vraćate na početni način rada (prikaz stvarne temperature uz usporedbu sa željenom).

3. korak

Da bi program dobro radio, forever petljom se mora provjeriti u kojem se načinu rada nalazi. Ako je način rada podešavanje temperature (vrijednost varijable adj je 1), tada traka mora svijetliti plavom bojom, a na zaslonu se mora ispisivati željena temperatura koja se podešava zakretanjem potenciometra.

4. korak

Inače, ako je program u načinu rada kad prikazuje stvarnu temperaturu te regulira rad ventilatora i boju svjetla trake, tada mora usporediti stvarnu i željenu temperaturu.

Kreativni kutak