Primjer programa za matematiku – zbrajanje brojeva do 10

Izradite program kojim će micro:bit zadavati zadatke zbrajanja brojeva od 1 do 10.

Neka se na zaslonu micro:bita pritiskom na tipkalo A prikaže prvi pribrojnik, a pritiskom na tipkalo B drugi pribrojnik. Svaki od njih neka bude za zaslonu 2 sekunde.

Zbroj ta dva broja neka se prikaže na 3 sekunde kada se istovremeno pritisnu oba tipkala.

Novi par pribrojnika će se generirati ponovnim pritiskom na svako tipkalo.

Isprobajte program u ovom simulatoru s lijeve strane.

Upute za izradu programa

1.

U kategoriji Variables odaberite opciju Make a Variable i kreirajte varijablu Prvi Pribrojnik. Ona služi tome da se u nju pohrani vrijednost slučajno odabranog broja od 1 do 5 kada na micro:bitu pritisnite tipkalo A.

2.

Iz kategorije naredbi Input odaberite naredbu on button A pressed i smjestite ju u prostor za programiranje.

Iz kategorije Variables povucite naredbu set Prvi Pribrojnik to 0 i ugnijezdite ju u naredbu za pritisak na tipkalo A.

Da bi varijabla Prvi Pribrojnik poprimila slučajno odabranu vrijednost od 1 do 5, iz kategorije Math odaberite naredbu pick random 0 to 10. Odabranu naredbu smjestite na mjesto broja nula u naredbi set Prvi Pribrojnik to 0 i u njoj promijenite parametre 0 i 10, u 1 i 5. Time će varijabla Prvi pribrojnik svakim pritiskom na tipkalo A postati slučajno jedan slučajno odabrani broj u rasponu od 1 do 5.

3.

Na micro:bitu se još uvijek ništa ne vidi, stoga je potrebno dodati naredbe za prikaz broja na zaslonu.

Iz grupe naredbi Basic odaberite naredbu show number i postavite je na kraj unutar bloka on button A pressed.

Da bi se prikazala vrijednost varijable Prvi Pribrojnik na zaslonu micro:bita, unutar show number naredbe postavite varijablu Prvi Pribrojnik koju ćete pronaći u kategoriji Variables.

Za prikaz tog broja na 2 sekunde za zaslonu dodajte još naredbu pause (i namjestite u njoj parametar na 2 sekunde) te naredbu clear screen za brisanje prikaza sa zaslona.

4.

Za drugi pribrojnik potrebno je ponoviti postupak kreiranja varijable kako je opisano u koraku 1 te ju imenujte Drugi Pribrojnik.

U prostoru za programiranje desnim klikom na blok naredbi on button A pressed odaberite opciju Duplicate kako biste kopirali cijeli blok.

Novi blok će biti sivi kao znak da u programu ne mogu postojati dvije naredbe za pritisak na tipkalo A. U tom novom bloku učinite dvije izmijene. Najprije umjesto tipkala A odaberite tipkalo B (otvorit će se padajući izbornik kada pritisnete na strelicu uz slovo A), a zatim na isti način izmijenite u varijablu Prvi Pribrojnik u varijablu Drugi pribrojnik.

Sada imate dva bloka naredbi kojima će se na zaslonu micro:bita prikazati brojevi do 1 do 5 kad pritisnete tipkalo A ili tipkalo B.

5.

Na kraju je još potrebno kreirati naredbe kojima će se prikazati zbroj ta dva broja kada istovremeno pritisnete na tipkala A i B.

Iz kategorije Input odaberite naredbu on button A pressed. Promijenite u njoj parametar A, u A+B. Primijetite kako se i u simulatoru pojavio dodatno tipkalo za pritisak na oba tipkala.

U naredbu on button A+B pressed smjestite naredbu show number te u nju ugnijezdite naredbu za zbrajanje iz kategorije Math. Na mjesto prve nule smjestite varijablu Prvi Pribrojnik, a na mjesto druge nule varijablu Drugi Pribrojnik.

Na kraju dodajte naredbe za vremensko trajanje prikaza zbroja na zaslonu i brisanje sa zaslona.

Gotov program

Tags: