Logička funkcija I

Što ćete naučiti:

– Koristiti logičku funkciju I

Zadatak

Spojite jednu svjetleću diodu na izvod broj 6 Arduina, dva tipkala na izvode broja 8 i 9 te napravite program koji će uključiti svjetleću diodu samo onda kada su pritisnuta oba tipkala.

Prikaz spajanja

Arduino kod
int LedCrvena = 6;
int TipkaloA = 8;
int TipkaloB = 9;

int StanjeTipkalaA;
int StanjeTipkalaB;

void setup() {
  pinMode(LedCrvena, OUTPUT);     //postavi izvod LedCrvena (6) kao izlazni
  pinMode(TipkaloA, INPUT_PULLUP);     //postavi izvod TipkaloA (8) kao ulazni
  pinMode(TipkaloB, INPUT_PULLUP);     //postavi izvod TipkaloB (9) kao ulazni
}

void loop() {
  StanjeTipkalaA = digitalRead(TipkaloA);   //očitaj stanje izvoda 8 i pohrani u varijablu
  StanjeTipkalaB = digitalRead(TipkaloB);   //očitaj stanje izvoda 9 i pohrani u varijablu

  if (StanjeTipkalaA == LOW && StanjeTipkalaB == LOW) { //ispitaj jesu li oba tipkala pritisnuta
    digitalWrite(LedCrvena, HIGH);     //uključi crvenu diodu
    delay(100);
  } else {
    digitalWrite(LedCrvena, LOW);     //isključi crvenu diodu
    delay(100);
  }
}