Led matrix i prikaz slova za kretanje

Zadatak

Izradite program koji će na led matrix zaslonu prikazati na koji način se treba kretati robot s obzirom na vrijednost koju senzor za praćenje linije očitava s pretpostavkom da robot prati crnu liniju ravnim kretanjem.

Rješenje

Objašnjenje

Program se izvršava pritiskom na tipkalo (wait until when on-board button pressed). Ako se oba senzora nalaze na tamnoj podlozi (if line follower sensor port 2 value = 0), na zaslonu će se u sredini ispisati slovo F (LED panel port 1 show text F at x:6 y:0). Ako desni senzor izađe s crte na svjetlu podlogu (if line follower sensor port 2 value = 1), prikazat će se slovo L kao poruka da je potrebno skrenuti lijevo (LED panel port 1 show text L at x:6 y:0). Ako lijevi senzor izađe na bijelu podlogu (if line follower sensor port 2 value = 2), ispisuje se poruka R – skretanje desno ((LED panel port 1 show text R at x:6 y:0). Ako su oba senzora na svijetloj podlozi (if line follower sensor port 2 value = 3), ispisuje se B (show face Port4 x:6 y:0 characters B) – kao znak da ide unatrag. Dodane su i pripadajuće naredbe za kretanje.