Kompas

Micro:bit ima magnetometar, dio koji mu omogućuje detektiranje magnetskog polja Zemlje. Time možete odrediti prema kojoj strani svijeta je micro:bit okrenut, odnosno pretvoriti micro:bit u kompas.

Naredba za aktiviranje kompasa je compass heading (⁰) nalazi se u kategoriji Input. U dijelu …more se nalaze se još i naredbe magnetic force (µt) x i calibrate compass. Prva omogućuje mjerenje magnetskog polja po osi x, y ili z u mikroteslima, a druga služi za kalibraciju kompasa.

Prilikom pokretanja programa na micro:bitu koji ima bilo koju od gore navedenih naredbi, potrebno je kalibrirati kompas. Na zaslonu se ispiše poruka TILT TO FILL SCREEN. Tada se micro:bit mora okretati u različitim smjerovima sve dok se sve svjetleće diode na zaslonu ne uključe i ispune ga. Nakon toga će se prikazati smješko kao znak da je kalibracija bila uspješna.

Za korištenje micro:bita kao kompasa držite micro:bit u ruci tako da ga usmjerite prema sebi i gledate u njegov zaslon (bilo da ga držite okomito ili vodoravno). Micro:bit će u odnosu na tu poziciju odrediti kut i prikazati stranu svijeta prema kojoj ste okrenuti.

Uvod

Ovo je program kojim će se istovremenim pritiskom na tipkala A i B na zaslonu micro:bita ispisati stupanj usmjerenja kompasa.

Kad upotrijebite naredbu compass heading (⁰), u sredini gornjeg dijela simulatora (mjesto logotipa) će se pojaviti igla kompasa i ispisati stupnjevi ovisno o tome kako je igla usmjerena. Mišem možete okretati iglu u oba smjera za 360⁰.

Zadatak

Izradite program kojim će micro:bit biti jednostavan kompas i na zaslonu ispisivati slovo jedne od četiri glavne strane svijeta.

Upute za izradu programa

1. korak

Da bi micro:bit mogao prikazati prvo slovo strane svijeta prema kojoj je usmjeren potrebna je jedna varijabla. Nazovite je Kompas. Ona mora neprestano primati vrijednost stupnjeva usmjerenja kompasa. Kreirajte varijablu Kompas u kategoriji Variables i postavite u forever petlju. Kao vrijednost te varijable dodajte compass heading (⁰). Sada je potrebno stupnjeve povezati s početnim slovom naziva strana svijeta (na engleskom jeziku). Na slici je prikazan raspon stupnjeva i odnos sa stranama svijeta. Iskoristite sliku kao pomoć pri izradi programa.

Odredite najprije vrijednosti koje se odnose na sjever. U rasponu od 360° neka sjever obuhvaća vrijednosti veće od 315° i manje ili jednake 45°. Istok neka bude sve veće od 45°, ali manje ili jednako 135°. Jug su stupnjevi veći od 135°, a manji do 225°. Zapad su onda vrijednosti veće od 225°, ali manje od 315°.

2. korak

Prebacite gore definirane uvjete u programske blokove. U forever petlju, nakon naredbe koja varijabli Kompas dodjeljuje vrijednost u obliku stupnjeva, potrebno je provjeravati u kojem rasponu se detektirani stupnjevi nalaze kako bi ih se povezalo s ispravnom stranom svijeta.

Za to dodajte if then blok i smjestite ga u forever petlju.

Odredili ste da će sjever (N) biti sve vrijednosti veće od 315° ili manje od 45°. U if dio zato najprije smjestite naredbu or iz kategorije Logic. Ova naredba omogućuje ispitivanje dva uvjeta istovremeno, no samo jedan od njih mora biti zadovoljen kako bi se izvršile naredbe u then dijelu.

Jedan uvjet neka provjerava je li vrijednost varijable Kompas veća od 315, a drugi je li manja ili jednaka 45. Ako je jedan od tih uvjeta istinit, neka se prikaže slovo “N”.

3. korak

Potrebno je napraviti provjere i za ostale strane svijeta. Pritisnite dva puta na plus u if then bloku kako biste dodali još dva else if dijela. U njima ćete provjeravati vrijednosti za istok i jug, a else dio će ostati za zapad. Postavite sada uvjet za provjeru istoka (E). Ako je izmjerena vrijednost veća od 45, ali istovremeno manja ili jednaka 135, micro:bit mora prikazati slovo „E“ (oznaka za istok). Sada je potrebno upotrijebiti naredbu and za provjeru oba uvjeta jer oba moraju biti točna.

Isti postupak ponovite i za jug (S), samo promijenite vrijednosti stupnjeva i dodajte naredbu za ispis slova “S” (oznaka za jug).

4. korak

Ovime ste definirali što će se događati za sve raspone, osim za jedan koji se odnosi na vrijednosti veće od 225, a istovremeno manje i jednake 315. S obzirom na to da je to jedina mogućnost koja je ostala, nije potrebno definirati taj uvjet kao u prethodnim slučajevima. Dodajte stoga u else dio naredbu za ispis slova “W” jer je to oznaka za zapad. Time ste završili program.

U simulatoru okrećite iglu i mijenjajte stupnjeve te pratite prikaz slova na ekranu.

Prebacite program na micro:bit i isprobajte svoj kompas

Program